Windturbines

135

De gemeente Lochem heeft in februari bewonersavonden gehouden met betrekking tot het beleid “grootschalige opwek zon en wind”. Deze zijn gegaan over de randvoorwaarden voor windenergie (dus niet over de vraag of en waar er windmolens komen) en ook over de herijking van het beleidskader zon na de uitgevoerde evaluatie.

Er is inmiddels vanuit Lochem bestuurlijk en ambtelijk contact geweest met enkele inwoners van Markelo. Daarbij is door de gemeente Lochem aangegeven dat zodra er plannen zijn voor windmolens en voordat er zoekgebieden worden aangewezen, zij de gemeente Hof van Twente op de hoogte zal stellen.

Wethouder Meulenkamp van gemeente Hof van Twente heeft op 17 maart 2021 een overleg met de betrokken wethouder van de gemeente Lochem gehad en ook gesproken met zijn collega van de gemeente Berkelland. Beide gemeenten hebben aangegeven dat er geen concrete plannen liggen met betrekking tot windturbines op locaties grenzend aan onze gemeente. Tevens hebben zij aangegeven dat zij de gemeente Hof van Twente en haar direct betrokken inwoners vroegtijdig zullen meenemen bij eventuele planvorming ten aanzien van toekomstige locaties grenzend aan onze gemeente.