Vooruitblik 2025: sluitende begroting én investeren

47

Het college van B&W van gemeente Hof van Twente heeft de kaderbrief 2025 gepubliceerd. Hierin staat een vooruitblik op de verwachte financiële ontwikkelingen in 2025 en verdere jaren. Ook bevat de brief kaders voor de begroting van 2025 en verder. Het college vraagt de gemeenteraad om nog voor het zomerreces in te stemmen met deze kaders.

Buurthuis Markvelde en MFA Hengevelde
Voor 2025 heeft het college een dubbele ambitie: een sluitende begroting én investeren in voorzieningen. Dit vraagt de nodige inspanningen. We moeten grote investeringen strategisch plannen de komende jaren. In 2025 stellen we budgetten beschikbaar voor Buurthuis Markvelde en de multifunctionele accommodatie (MFA) in Hengevelde. Ook de vernieuwing/verduurzaming van de openbare basisschool in Diepenheim en de verduurzaming van het zwembad in Markelo staan op de planning voor dat jaar. We honoreren ook enkele andere voorstellen voor nieuw beleid, zoals een bijdrage voor het Uitvoeringsprogramma Cultuurregio Twente 2023-2028.

Twee sporen
Vanaf 2026 krijgen gemeenten minder geld vanuit het Rijk. Het Gemeentefonds moet fors bezuinigen en dat betekent vanaf 2026 een structureel tekort op de begroting van 4,5 miljoen per jaar. We kunnen als gemeente niet meer alles blijven doen en ook niet alles kan tegelijk.
Daarom stelt het college een tweesporenaanpak voor: een begrotingsstrategie voor de korte termijn (2025) en voor de langere termijn (2026 ev.), waarbij de gemeenteraad en het college zorgvuldige en gemotiveerde keuzes moeten maken over ombuigingsvoorstellen. Daarnaast werken we met een meerjareninvesteringsprogramma. In de komende periode gaan college en raad hierover met elkaar in gesprek.

Wilt u de hele kaderbrief lezen? Kijk dan hier: www.hofvantwente.nl/bestuur/beleidscyclus