Verontreiniging Twentekanaal

48

Het dagelijks bestuur van Waterschap Vechtstromen heeft op 2 juli 2024 besloten:

  1. vooralsnog geen met HCH vervuild water in het beheergebied in te laten boven de norm van 0,04 ug/l;
  2. te onderzoeken of en zo ja wie aansprakelijk zou moeten worden gesteld voor de geleden en te lijden schade als gevolg van de HCH verontreiniging in het beheergebied.

Kernboodschap

Rijkswaterstaat heeft verhoogde concentraties HCH in het Twentekanaal geconstateerd. Rijkswaterstaat en gemeente Hengelo onderzoeken de oorzaak en overleggen over de maatregelen die genomen kunnen worden om de verhoogde concentraties terug te dringen.

Om de verhoogde concentraties HCH uit ons watersysteem te houden, staan onze inlaten vanuit het Twentekanaal voorlopig dicht. Als gevolg hiervan lopen we het risico dat bepaalde watergangen droogvallen. Als de aanwezigheid van de verhoogde concentratie HCH langere tijd gaat duren, dan kan het echter zijn dat we moeten overwegen om bepaalde inlaten uit het Twentekanaal toch te openen, bijvoorbeeld om grote onomkeerbare schade aan natuur, grote schade aan bebouwing, maar ook aan de watergangen van het waterschap te voorkomen.

Het dagelijks bestuur onderzoekt wie er verantwoordelijk kan worden gehouden voor de verontreiniging.

Daarnaast heeft het dagelijks bestuur kennisgenomen van de voorbereidingen om eventueel een onttrekkingsverbod af te kondigen voor watergangen waarvan de inlaat gesloten is, om het waterpeil zo lang mogelijk te handhaven.