Uitreiking Koninklijke onderscheidingen aan mevrouw J. (Hannie) Rohaan-Vlijm en de heer R. (Rob) Rohaan

213

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 had een voor Hannie Rohaan haar  partij, GemeenteBelangen, toch wat verrassende uitkomst. Maar liefst 3006 stemmen met tot gevolg twee extra zetels in de raad. En dat notabene na op een andere wijze campagne gevoerd te hebben. Geen flyers uitdelen op de weekmarkten maar de handen uit de mouwen in speeltuinen en dergelijke. Deze verkiezingsuitslag veroorzaakte dat het roer even geheel om moest bij Hannie en haar fractiegenoten. Opeens was GemeenteBelangen qua omvang de tweede fractie in de gemeenteraad en al snel kwamen zij aan de onderhandelingstafel. Nagedacht over een wethouderskandidaat was er eigenlijk niet voor de verkiezingen. Maar snel schakelen is voor Hannie  niet vreemd. De raad heeft 17 mei 2022 ingestemd met de benoeming van Hannie Rohaan tot wethouder van Hof van Twente. Na 14,5 jaar is zo een einde gekomen aan haar raadslidmaatschap van Hof van Twente. Hannie werd  lid werd van de gemeenteraad van Hof van Twente vanwege het vertrek van de heer Hendrik Kottelenberg in december 2007 . Hij moest om gezondheidsredenen zijn werkzaamheden als raadslid neerleggen en de lat lag hoog om hem op te volgen. Maar Hannie is een waardig vervanger voor hem gebleken. Door het raadslidmaatschap heeft zij haar nevenactiviteiten die zij daarvoor verrichtte geleidelijk aan afgebouwd maar haar sociale bewogenheid is er zeker niet minder om geworden.

Hannie is  benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege ruim 14 jaar raadslidmaatschap.

 

Rob kon op dinsdag 26 april jongstleden niet vreugdevol in het zonnetje worden gezet tijdens de jaarlijkse Lintjesregen vanwege familieomstandigheden maar in een persoonlijk gesprek heeft de burgemeester toen een eervolle melding mogen doen.

Rob is al een aantal jaren leerplichtambtenaar en daarvoor financieel medewerker bij de Gemeente Hof van Twente en daarvoor gemeente Diepenheim. Naast zijn ambtenaarschap toont hij een groot sociaal hart voor de samenleving. Al ruim 30 jaar zet hij zich als vrijwilliger in diverse hoedanigheden in voor de Diepenheimse gemeenschap. Opmerkelijk vaak komt de functie van penningmeester voorbij op zijn staat van dienst.

Zijn eerste bestuurlijke functie bekleedde hij als penningmeester voor de Diaconie van de Protestantse Gemeente Diepenheim. Naast het beheer van de financiën van de diaconie begeleidde hij ook financieel zwakkere inwoners van het Stedeke om de financiële huishouding weer op orde te brengen.  Met vier jonge kinderen op de basisschool heeft hij zijn financiële kennis ook ten dienste gesteld van de voormalige Christelijke Basisschool De Gaarde in Diepenheim. Een kleine school die in 2001 ophield te bestaan vanwege het te kleine aantal leerlingen en de aanwezigheid van openbare basisschool Stedeke in een relatief kleine gemeenschap. De wijze waarop hij als voorzitter het fusieproces met de christelijke basisschool Prins Constantijn in Goor heeft begeleid, oogstte veel waardering in die tijd. Na de fusie bleef hij nog een jaar deel uit maken van de overkoepelende vereniging christelijk basisonderwijs regio midden Twente.

In 1995 werd de 50-jarige bevrijding van Diepenheim gevierd met o.a. een Bevrijdingsloop die sindsdien iedere vijf jaar opnieuw op de agenda staat. Ongeveer 50 hardlopers halen om middernacht het bevrijdingsvuur op in Wageningen en keren in estafettevorm richting Diepenheim waar de lopers een warm onthaal staat te wachten. Hij is  weliswaar niet een van deze hardlopers maar draagt wel een heel belangrijk steentje bij aan de goede voorbereiding en een goed en veilig verloop van de estafettetocht. Deze bevrijdingsloop was ook de aanleiding om de Stichting Herdenkingen en Manifestaties Diepenheim in het leven te roepen. Onder de ‘paraplu’ van deze stichting worden sindsdien tal van activiteiten georganiseerd door verschillende Diepenheimers. Rob beheert sinds de oprichting de financiën van de stichting en is bij verschillende activiteiten in Diepenheim ook nauw betrokken. Hij weet inmiddels de weg naar de juiste subsidiebronnen goed te vinden. Datzelfde doet hij ook voor de Verkeersregelaarsgroep Diepenheim die bij activiteiten binnen en buiten Diepenheim wordt ingezet om de verkeersveiligheid van deelnemers en weggebruikers te bevorderen en te bewaken.

In 2001 bestond muziekvereniging ‘Harmonie Diepenheim’ 100 jaar en dit werd gevierd met diverse muzikale activiteiten. Ter voorbereiding van deze activiteiten werd een jubileumcommissie in het leven geroepen. Niet vanwege zijn muzikaliteit maar vanwege zijn grote betrokkenheid bij Diepenheim en zijn financiële kennis werd hij gevraagd deel uit te maken van de jubileumcommissie. Met verve heeft hij de muziekvereniging ondersteund. Nadien hielp hij de Harmonie Diepenheim uit een ‘bestuurlijk vacuüm’ door het penningmeesterschap van de vereniging te vervullen voor de duur van zes jaar.

Een volgend jubileum diende zich aan in 2005. De viering van 900 jaar Stedeke Diepenheim. Met de voorbereidingen ervan werd eind 2003 gestart. Passend bij Diepenheim kwam een indrukwekkend, cultureel programma tot stand. De opening vond plaats in de Diepenheimse Johanneskerk in aanwezigheid van de toenmalig Commissaris van de Koningin in Overijssel en het college van Borgmannen, de eigenaren van de voormalige havezaten Huis Diepenheim, Het Nijenhuis, Peckedam, Kasteel Warmelo en Kasteel Weldam, en Burgemeester, destijds mevrouw Ank Bijleveld. Voor deze bijzondere viering van 900 jaar Diepenheim is het de organisatie zelfs gelukt de bij het Rijksmuseum Twenthe in bruikleen gegeven borgmanbekers voor een dag terug naar Diepenheim te halen. Als hoogtepunt van het bijzondere jubileumjaar kan de openluchtvoorstelling “Regenwice” worden beschouwd. Een waar spektakelstuk over de historie van Diepenheim met medewerking van Toneelvereniging Ons Genoegen en ca. 60 inwoners. Huis Diepenheim vormde het prachtige decor voor de voorstelling die zes keer werd opgevoerd voor in totaal zo’n 1.000 bezoekers. Uiterst zorgvuldig heeft hij de financiën beheerd en bewaakt en stak hij de handen uit de mouwen bij alle activiteiten die zich in het jubileumjaar voordeden.

In 2016 nam hij het voorzitter- en penningmeesterschap van de jaarlijkse Kastelenloop Diepenheim op zich. Een halve marathonwedstrijd met jaarlijks zo’n 600 deelnemers. Afgelopen zaterdag vond de meest recente editie plaats. In datzelfde jaar 2016 kwam daar ook nog eens het secretariaat van Tafeltennisvereniging Olympia bij.

Een jaar later, in 2017, nam hij het initiatief om in samenwerking met de Stadsraad Diepenheim een doorstart te maken met ‘Deeps Nieuws’, een maandblad dat bij de inwoners van Diepenheim en omgeving gratis wordt bezorgd en een nieuwssite met dagelijkse nieuwsmeldingen.

Rob is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn onvermoeibare en onbaatzuchtige inzet voor onze samenleving. De Deepse samenleving in het bijzonder.