Twente verstevigt de aanpak van zorgfraude

35

Twentse gemeenten hechten aan kwalitatief goede en betrouwbare zorgaanbieders. Zodat kwetsbare inwoners die het nodig hebben passende ondersteuning krijgen. De uitdaging is groot want steeds vaker duiken zorgfraudeurs op in het sociaal domein. Om die reden hebben Twentse gemeenten eensgezind besloten zorgfraude nog steviger aan te pakken en te voorkomen. Via een landelijk gesubsidieerde Proeftuin willen de regio’s Twente en Hart van Brabant kijken hoe zorgfraude het meest effectief kan worden aangepakt, in samenwerking met ketenpartners. 

De Proeftuin Zorgfraude die Twente samen met Hart van Brabant en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil starten, biedt ruimte te experimenteren met vernieuwende werkwijzen en fieldlabs. Thema’s in de Proeftuin zijn samenwerking met betrouwbare en kwalitatief goede zorgaanbieders, screening van zorgaanbieders en informatiedeling. Met de gevraagde financiële ondersteuning van het Rijk willen de regio’s samen met de VNG ontdekken welke innovaties kunnen helpen om dubieuze zorgaanbieders te weren. De resultaten van de Proeftuin zijn landelijk bruikbaar.

Twentse vervolgaanpak
In de vervolgaanpak zorgfraude geven de Twentse gemeenten uitwerking aan verschillende maatregelen tegen zorgfraude. Dit doen zij in samenwerking met RIEC-ON, Platform Integrale Veiligheidszorg (IVZ) / Veiligheidsregio Twente, OZJT/Samen14, politie, openbaar ministerie, Belastingdienst, Sociale Recherche Twente, Menzis, UWV, Informatieknooppunt Zorgfraude, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Saxion Hogeschool en het ROC van Twente. Samen werken de partners aan het fraudebestendig maken van onder meer de inkoop van zorg en het persoonsgebonden budget (PGB’s). Daarnaast is er aandacht voor regionale handhaving. Sommige maatregelen bestaan al en worden versterkt. Andere maatregelen zijn nieuw en moeten verkend worden. De maatregelen zijn een handreiking aan gemeenten en partners ter voorkoming en bestrijding van zorgfraude. Het is aan de gemeenten en partners zelf om deze toe te passen.

Zorgfraude in Twente
Bij de meeste zorgaanbieders staat de cliënt gelukkig op één, maar helaas zijn er ook aanbieders die niet als doel hebben goede zorg te verlenen, maar uit zijn op winst en daarbij misbruik maken van kwetsbare inwoners. Dat uit zich bijvoorbeeld in slecht gekwalificeerd personeel, onvoldoende aanbod van dagbesteding, maar ook inzet van kwetsbare inwoners voor criminele activiteiten. Steeds scherper zichtbaar is dat zorg en criminaliteit verweven raken. Bij zorgfraude en -criminaliteit wordt misbruik gemaakt van publiek geld. Schattingen laten zien dat het fraudepercentage tussen de 1 en 5 procent ligt. In 2020 besteedden de samenwerkende Twentse gemeenten 300 miljoen euro aan maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg.

Meld (vermoedens van) fraude
Mensen die vermoeden dat er bij het verlenen van zorg iets niet in orde is, kunnen contact opnemen met hun gemeente. Wanneer mensen liever anoniem een melding willen doen, kan dat via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) op www.nza.nl/meldpunt.