Toespraak uitreiking Koninklijke onderscheidingen voor de 3 Diepenheimers

106

Toespraak uitreiking Koninklijke onderscheidingen
‘Lintjesregen 2024’ door burgemeester drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel

Er waren er 10 deze ochtend. Deeps Nieuws heeft die voor de 3 Diepenheimers hieronder voor u nog even gepubliceerd. Via https://bit.ly/3QlcLFz of inloggen via de website van Gemeente Hof van Twente kunt u ze allemaal lezen.

Beste mensen, Hof van Twente kent een grote hoeveelheid vrijwilligers. Vrijwilligers die zich inzetten voor ons verenigingsleven, voor ons welzijnswerk. Vrijwilligers die het vaak zo vanzelfsprekend vinden – om te zien naar een ander en van maatschappelijke betekenis te zijn. Gelukkig vindt niet iedereen dat zo vanzelfsprekend en is die enorme inzet en betrokkenheid gezien door anderen en heeft dat geleid tot een aanvraag voor Koninklijke erkenning.
Geen eenvoudig traject kan ik u vertellen want er moet veel informatie boven tafel
komen en minstens zoveel feiten als jaartallen en tijdsbesteding. Maar het is weer
gelukt dit jaar!

De heer J.H. Altena uit Diepenheim
Beste meneer Altena, met enige regelmaat tref ik u hier in onze raadzaal vanuit uw
belangstelling voor de politiek en uw betrokkenheid bij de fractie GemeenteBelangen
Hof van Twente. Ik las zelfs dat u die betrokkenheid al ruim 50 jaar toont! In 1971
sloot u zich aan bij de toenmalige fractie Gemeente Belangen Diepenheim.
Jarenlang was u secretaris van het bestuur en lid van de schaduwfractie. Uw
nauwkeurigheid en weloverwogen meningvorming werd alom gewaardeerd.
In 2000 werd, ondanks een toch wel intensieve strijd uit o.a. Diepenheim, door de
Kamer tot gemeentelijke herindeling in Twente besloten waarmee onze nieuwe
gemeente Hof van Twente een feit werd. Lokale kiesverenigingen werden
samengevoegd en op 5 september 2000 werd kiesvereniging Gemeente Belangen
Hof van Twente statutair ingeschreven. U werd voorzitter van het bestuur en actief lid
van de schaduwfractie. In latere jaren bood u ook uw diensten aan als fractie-
ondersteuner en fractiesecretaris. In 2016 werd u door de vereniging opnieuw
gekozen als voorzitter. Al die jaren is uw inzet onverminderd groot geweest, ondanks
uw toch wel respectabele leeftijd en ondanks ernstige gezondheidsproblematiek die
u heeft moeten ervaren.
Betrouwbaar zijn staat bij u hoog in het vaandel en kenmerkt uzelf. Evenals een
stevige vertrouwensbasis en stabiliteit. U bent analytisch, een verbinder en
probleemoplosser. Voor de vereniging bent u nog altijd van onschatbare waarde,
zeker ook in verkiezingstijden. Van het opstellen van verkiezingsprogramma’s tot het
actief campagne voeren en ondersteuning bieden aan de lijsttrekker.
Groot was ongetwijfeld ook voor u de verrassing bij uitslagen van de laatst gehouden
gemeenteraadsverkiezingen. Gemeente Belangen steeg met twee zetels naar vijf
zetels en na korte tijd van onderhandelingen voeren mocht u zelfs een
wethouderskandidaat leveren. Ik kan u zeggen dat u voor wethouder Hannie Rohaan
een grote steun en toeverlaat was en nog steeds bent. Hannie is u zeer erkentelijk
voor uw overwegingen en adviezen, kan ik u zeggen. Zowel in haar tijd als
fractievoorzitter als momenteel als wethouder. Als burgemeester ben ik u daar ook
zeer dankbaar voor. Het is fijn te weten dat onze bestuurders op support en feedback
kunnen rekenen.

Naast uw interesse voor de politiek heeft u ook interesse in de historie van het
Stedeke Diepenheim. In 1994 was u één van de oprichters van Old Deep’n, de
historische vereniging die zich ten doel stelt onderzoek te doen naar en het
verzamelen van gegevens over de geschiedenis en cultuurhistorie van Diepenheim.
Gedurende 11 jaar was u penningmeester. Een functie die u uiterst consciëntieus
vervulde en helaas om gezondheidsredenen heeft moeten beëindigen. Maar het
bloed kruipt waar het niet gaan kan en als adviseur van de nieuwe penningmeester
bleef u als bestuurslid verbonden tot 2011.
Uw belangstelling op historisch gebied gaat vooral uit naar oude kadasterkaarten,
volkstellingen en boerderijen weet ik. Meerdere artikelen van uw hand zijn daarover
ook verschenen in het periodiek dat de vereniging drie keer per jaar uitgeeft. De
vereniging telt gelukkig meerdere vrijwilligers, waarvan u als één van de meest
trouwe vrijwilligers wordt aangemerkt. Een compliment meneer Altena.
Verder heeft u uw financiële kennis nog twee jaar lang ingezet voor de viering van
Diepenheim 900 in 2005. Als lid van de werkgroep Financiën was u een betrouwbaar
en deskundig adviseur van de penningmeester en een betrokken ambassadeur van
het organisatiecomité.
Met eenzelfde deskundigheid en betrokkenheid heeft u de Stichting Vrienden van het
WoZoCo in Diepenheim jarenlang ondersteund. Een stichting die zich er hard voor
maakt het woon- en leefgenot van senioren in Diepenheim te bevorderen. Door o.a.
sponsoring en subsidies wordt niet alleen bijgedragen aan renovaties van het
gebouw maar worden ook ontspanningsactiviteiten georganiseerd voor de bewoners.
Verder draagt u bij het WoZoCo zorg voor de jaarlijkse vlagmomenten met onze
nationale driekleur. Morgen mag u weer!
Meneer Altena, u heeft uw zaken altijd goed op orde, bent een man van woorden én
daden, u bent aimabel en een verbinder met een ruime schat aan expertise en
ervaring. Het is dan ook zeer terecht dat Zijne Majesteit de Koning u heeft benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.|

De heer G.J.W. (Jan) Boink uit Diepenheim
We blijven nog even in Diepenheim. Graag nodig ik de heer G.J.W. Boink uit op het
podium.
Meneer Boink, u was al op jonge leeftijd een fervent hardloper en lid van
Atletiekvereniging Goor (AV Goor) en daarnaast lid van de lokale Plattelands
Jongeren Organisatie in Diepenheim. Logischerwijs nam u dan ook deel aan de PJO
Cross lopen die in de jaren 1970 tot 1996 werden georganiseerd. In de loop der jaren
was u niet alleen deelnemer maar ook mede-organisator die voor allerhande
werkzaamheden ingezet kon worden. Weliswaar op de achtergrond! Uw
bescheidenheid siert u.
Voor leden van AV Goor die de 50-jarige leeftijd bereiken, wordt sinds een aantal
jaren een Abraham- of Sarah-loop georganiseerd in de woonplaats van het
betreffende lid. U hebt meerdere van deze lopen mede georganiseerd voor
Diepenheimse jubilarissen.
In 1995 werd de 50-jarige bevrijding van Diepenheim gevierd met o.a. deelname aan
de Bevrijdingsloop die sindsdien iedere vijf jaar opnieuw op de agenda staat.
Ongeveer 50 hardlopers halen om middernacht het bevrijdingsvuur op in
Wageningen en keren in estafettevorm richting Diepenheim waar de lopers een warm
onthaal staat te wachten. In het jaar 2000 werd u vanwege uw ruime ervaring in het
organiseren van hardloopevenementen, gevraagd te assisteren bij de organisatie.
Iedere vijf jaar bent u daarvoor weer van de partij met uw kennis en ervaring. De
voorbereidingen voor volgend jaar zullen geleidelijk aan weer opstarten.
Sinds 2016 is ook de jaarlijkse Kastelenloop toegevoegd aan het programma en
mede op uw initiatief een Kidsrun voor basisschoolleerlingen. U was een aantal jaren
voorzitter en gaf in die jaren sturing aan de organisatie van deze Kastelenloop met
Kidsrun. Een evenement dat jaarlijks zo’n 700 deelnemers telt. Door uw
enthousiasme weet u al jaren meerdere ‘Stedekers’ te enthousiasmeren voor het
hardlopen en de diverse activiteiten die daarvoor worden georganiseerd.

Maar meneer Boink, u begeeft zich niet alleen als hardloper en organisator van
hardloopevenementen in de natuur. U bent ook al ruim 40 jaar vrijwilliger van het IVN
Diepenheim en daarmee draagt u bij aan het beheer en onderhoud van een klein
maar prachtig door IVN ontwikkeld natuurgebied met een ven op het landgoed
Nijenhuis en de Vlindertuin langs de Boven-Regge op het grondgebied van
Waterschap Vechtstromen.
Tijdens twee bestuurlijke periodes heeft u veel bijgedragen aan het vergroten van de
bekendheid van het IVN en haar werkzaamheden voor de natuur. Educatie door het
verzorgen van nieuwsbulletins, excursies, fietstochten en aanwezigheid bij lokale
evenementen. Als penningmeester stak u uw nek uit om de contributie- en
donateursinning te automatiseren door de invoering van jaarlijkse incasso’s. Met een
positief effect op het financieel resultaat zelfs tot gevolg.
Meneer Boink, u wordt gezien als een waardevolle en onmisbare schakel in de
Diepenheimse gemeenschap die zich op allerlei fronten maar in alle bescheidenheid
inzet voor de samenleving. Zo is ook de Protestantse geloofsgemeenschap bekend
met uw betrokkenheid en gave om jonge mensen actief te betrekken bij het kerkelijke
gebeuren. ‘Een man van zijn woord. Met een heldere, nuchtere kijk op het leven en
de samenleving als geheel’ heb ik mogen lezen over u.
En niet te vergeten uw inzet voor Christelijke basisschool De Gaarde in Diepenheim.
Van begin jaren negentig tot de opheffing van de school in augustus 2000. U was
bestuurslid en penningmeester en wist extra mogelijkheden te creëren door goed
sturing te geven aan de inkomsten- en uitgavenstroom. Uw deskundige rol in het
fusieproces en de sluiting van de school werd alom gewaardeerd.
Voor u is deze inzet voor onze samenleving misschien heel vanzelfsprekend. Maar
dat is het niet. Ik hoop dat u nog jaren zo actief mag blijven en mag u met trots
melden dat Zijne Majesteit de Koning u heeft benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau.

Mevrouw W.J. (Willemien) Morsink-Gersen uit Diepenheim
In Diepenheim speelt muziek een belangrijke rol in de familie Morsink.
Beste Willemien, in de tijd dat jouw kinderen naar de basisschool in Diepenheim
gingen, heb jij je als betrokken moeder ingezet voor onder meer de Medezeggen-
schapsraad en Ouderraad binnen OBS Stedeke. Je was een drijvende kracht achter
de organisatie van talrijke ontspanningsactiviteiten. Van de Sinterklaasviering tot de
schoolreisjes en het afscheid van groep 8. De kinderen zijn inmiddels groot maar jij
bent nog regelmatig te vinden op school. Want inmiddels gaan jouw kleinkinderen
naar dezelfde school en ben je weer terug als ‘overblijfoma’.
Een paar jaar geleden stond jouw echtgenoot Bennie hier naast me vanwege zijn
vele verdiensten voor de Diepenheimse Harmonie. Ondanks dat je zelf geen
muziekinstrument bespeelt, ben jij even betrokken bij het Harmonie-gebeuren. Want
net als Bennie, zijn jullie drie zoons ook bevlogen muzikanten.
Tijdens het voorzitterschap van Bennie was jij nauw betrokken bij de Supportersclub,
veelal bestaand uit partners en ouders van de leden. De Supportersclub verzorgt
allerhande hand- en spandiensten voor de vereniging. Van toegangscontrole bij
uitvoeringen en hapjes en drankjes in de pauzes tot het bieden van financiële steun
door loterijen en andere acties te organiseren.
Toen het ca. 13 jaar geleden niet lukte binnen de eigen vereniging nieuwe
bestuursleden te vinden, stelde jij je beschikbaar. Jouw aandachtsgebied was vooral
de jeugd. Trots is de vereniging dan ook op het huidige aantal jeugdleden; maar liefst
40 jongeren heb ik begrepen. Grotendeels te danken aan de inzet en grote
overtuigingskracht van niemand minder dan Willemien Morsink. Want was is er nu
leuker dan sámen muziek maken!? Met het huidige aantal jeugdleden ziet de
vereniging de toekomst met vertrouwen tegemoet.
De wijze waarop jij de vereniging al jaren bijstaat, heeft veel waardering van de
vereniging. In 2021, bij het 120-jarig bestaan, werd jij dan ook als eerste niet-
muzikant uitgeroepen tot erelid van Harmonie Diepenheim. Wat een mooi gebaar!

Maar daarmee zijn we er nog niet. Want ook de protestantse geloofsgemeenschap in
Diepenheim heeft aan jou een gewaardeerde vrijwilliger. Je hebt binnen het kerkelijk
wezen meerdere functies bekleed. Van bestuurslid en secretaris van de Diaconie tot
jeugddiaken die samen met de jeugdouderling de speciale jongerendiensten
voorbereid. Ook verzorgden de familie Morsink én de Harmonie maar liefst 35 jaar
prachtige kerstversieringen in de Diepenheimse Johanneskerk heb ik me laten
vertellen.
Voor het behoud van deze Johanneskerk wordt jaarlijks een goed bezochte fancy fair
georganiseerd. Ook hier draag jij een belangrijk steentje bij door het sorteren,
uitpakken en fraai etaleren van mooie items ter bevordering van een goede verkoop.
Jouw bijkomende sociale vaardigheden bevorderen eveneens een mooie opbrengst
van de jaarlijkse fancy fair.
Willemien, je bent een waardevolle vrijwilliger voor de gehele Diepenheimse
gemeenschap, van jong tot oud. Van de basisschool tot in de ouderenzorg. Want ook
binnen CarintReggeland heb jij je jaren ingezet bij de dagbegeleiding voor oudere
Diepenheimse inwoners.
Chapeau Willemien. Ik mag je met trots vertellen dat het niet bij het erelidmaatschap
van jouw Diepenheimse Harmonie blijft. Zijne Majesteit de Koning heeft jou namelijk
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Slotwoord
Dames en heren, vandaag is Hof van Twente maar liefst 10 gedecoreerden rijker.
Tien mooie onderscheidingen als blijk van grote waardering voor jarenlang
vrijwilligerswerk. Onderscheidingen die echt niet zomaar worden toegekend maar
waar een lang traject aan vooraf is gegaan.
En juist het feit dat mensen zich op zo verschillende manieren inzetten voor onze
samenleving, zoals u vanochtend ook weer heeft kunnen horen, maakt mijn
waardering en die van het gemeentebestuur extra groot.
U als ontvanger van deze eervolle onderscheiding mag oprecht trots zijn. Een lintje
krijgt men vrijwel altijd vanwege maatschappelijk verdiensten die door een ander zijn
gesignaleerd. De belangeloze inzet voor de omgeving en medemens is een grote
verrijking van onze samenleving. Ik roep iedereen dan ook op om mensen voor te
dragen waarvan u vindt dat het unieke vrijwilligers zijn.