Provincie Overijssel start planologische procedure Wind voor Buren

63

Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel start met de planologische procedure voor het initiatief Wind voor Buren in de gemeente Hof van Twente. Op 8 januari nam GS een voorbereidingsbesluit voor windenergie, maar toen lagen er al vier formele verzoeken op de plank om planologisch mee te werken aan het realiseren van een windpark. De provincie is wettelijk verplicht om die verzoeken in behandeling te nemen.  

Het plan

Het initiatief Wind voor Buren betreft het plan voor 2 windturbines nabij knooppunt Buren op de A1/A35 in de gemeente Hof van Twente. Een eerste globale beoordeling van het plan wijst uit dat er op voorhand geen ruimtelijke bezwaren zijn om de procedure te starten.

Projectbesluitprocedure

Het plan past binnen het huidige én nieuwe provinciale windbeleid en de uitgangspunten van de Regionale Energie Strategie Twente (RES), valt in een van de provinciale voorkeursgebieden en levert een bijdrage aan de RES-doelstellingen. Daarom start de provincie de planologische procedure, een zogenaamde projectbesluitprocedure. Zo’n procedure duurt twee tot drie jaar.

Inhoud procedure

Er zullen nu nadere onderzoeken worden gedaan, zodat het plan volledig aan alle wet- en regelgeving getoetst kan worden. Tijdens de procedure is er ruimte voor participatie en inbreng van inwoners. Dat het windpark er komt, is dus geen uitgemaakte zaak. De uiteindelijke beoordeling van het plan vindt pas aan het einde van de procedure plaats, door het nemen van een projectbesluit. Ook daarop kunnen inwoners nog zienswijzen en beroep indienen. Het startpunt van de procedure is nu een kennisgeving van het voornemen in het provinciaal blad en diverse huis-aan-huisbladen. De provincie begeleid de procedure en is bereikbaar voor vragen van inwoners via windparken@overijssel.nl.

Samenwerking

Goede en nauwe samenwerking met de gemeente staat voor de provincie voorop. De provincie nodigt de gemeente uit om samen te werken in één projectorganisatie. Gedeputeerde Tijs de Bree: “Als provincie werken we graag samen met de gemeente aan dit project. Zo kunnen we de inbreng vanuit de gemeente en het lokale beleid optimaal benutten.” Gezien de voorziene locatie van het initiatief worden ook buurgemeenten Borne en Hengelo goed bij het proces betrokken.