Prestatieafspraken voor 2022 over volkshuisvesting in Hof van Twente rond

49


Gemeente Hof van Twente, de
woningcorporaties Wonen Delden
en Viverion en de huurdersorganisaties
Huurdersbelang Delden,
Huurdersbelang GBH en
Huurdersbelangen DMR werken
samen aan een goede huisvesting
en leefomgeving in de gemeente.
De samenwerking wordt jaarlijks
concreet gemaakt in de
prestatieafspraken. Het
samenwerkingsdocument, de
Prestatieafspraken 2022, is eerder
deze week door de partijen
getekend.


Nieuw dit jaar is dat er voor is gekozen eerst de gezamenlijke ambities voor de komende jaren vast te leggen. Op basis daarvan zijn vervolgens de Prestatieafspraken voor 2022 concreet gemaakt. We lichten een aantal thema’s uit:


Betaalbaar wonen: dit vraagt aandacht voor de huurprijs, energiekosten en gemeentelijke
lasten. Deze ‘woonlasten’ van huurders zullen beter in beeld worden gebracht, zodat de
(nieuwe) huurder meer inzicht krijgt in de te verwachten kosten voor een woning.


In het verlengde daarvan wordt ingezet op verbetering en verduurzaming van woningen.
Viverion voert in 2022 groot onderhoud en verduurzaming uit aan 195 eengezinswoningen
en 54 appartementen. Wonen Delden zet in 2022 haar project ‘Zonnig Delden’ voort, waarbij op nog eens 166 daken zonnepanelen worden gelegd. Wonen Delden heeft in 2022 geen project gepland, wat betreft groot onderhoud.

Vanuit de gedachte ‘de juiste persoon in de juiste woning’ gaan alle partijen gezamenlijk
onderzoeken hoe doorstroming binnen de bestaande woningvoorraad kan worden
bevorderd. Een voorbeeld van doorstroming is de verhuizing van een oudere (alleenstaande) huurder naar een gelijkvloerse woning, zodat de bestaande vaak wat grotere woning weer beschikbaar komt.


Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties streven ernaar dat alle bewoners zich thuis
voelen in hun wijk, ook de mensen met een zorg en/of hulpvraag. Hierbij wordt nauw
samengewerkt met zorg en welzijnspartijen.


De partijen streven naar een balans in het aanbod van vrijkomende woningen voor
reguliere woningzoekenden en woningzoekenden die door directe bemiddeling worden
gehuisvest. Om voldoende woningen voor regulier woningzoekenden beschikbaar te
houden, is afgesproken dat de corporaties maximaal 15% van de nieuwe verhuringen
toewijzen via directe bemiddeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het huisvesten van urgent
woningzoekenden of iemand die valt onder een bijzondere doelgroep komend uit een
opvangsituatie.