Planvorming Plein onder de Platanen afgerond

337

De fase van planvorming Plein onder de Platanen in Diepenheim is inmiddels afgerond. Hierna een korte weergave van de stand van zaken.

Een mooi en goed doordacht plan waarvoor op dit moment geen geld beschikbaar is. Dat is kort samengevat de opvatting van zowel wethouder Harry Scholten als de verschillende raadsfracties over het ontwerp voor het Plein onder de Platanen.
Wethouder Scholten: “Diepenheim had vier jaar geleden de wens om het plein op punten te verbeteren. De gemeente heeft daar toen geld voor beschikbaar gesteld. Diepenheim heeft er voor gekozen om die verbeteringen niet direct uit te voeren, maar eerst een totaalvisie te maken. Geld voor dat totale plan is er niet, dat was ook vanaf het begin duidelijk, maar er ligt nu wel een streven waar het plein in de toekomst naartoe moet groeien. Dat is niet alleen een mooi plan geworden, maar het is ook een mooi proces geweest met betrokkenheid van heel veel Diepenheimers. Het is dan ook fijn dat nu de schop de grond in kan om het plein daadwerkelijk op punten te verbeteren.”
Het budget dat beschikbaar is gesteld in het kader van de Sociaal-economische Visie wordt komend najaar ingezet om een deel van het plan uit te voeren: de muur op het plein wordt verwijderd en op die locatie wordt een groenvak met een groep bomen gerealiseerd. Een mooie stap!

De initiatiefnemers zijn blij dat de visie op het plein positief is ontvangen. “We hebben de gelegenheid gekregen om te vertellen wat Diepenheim wil met het plein. Tijdens een aantal sessies hebben we in het afgelopen jaar met inwoners en ondernemers uit Diepenheim van gedachten gewisseld. De aangereikte wensen en ideeën zijn in opdracht van de gemeente door de professionals van ODIN Landschapontwerpers verwerkt in een klimaatadaptief en natuurinclusief ontwerp waar veel draagvlak voor is, mede gezien de overlast die omwonenden ondervinden in tijden van hevige regenval”.
De uitvoering van het totale project wordt geraamd op 8 ton. “Op de vraag òf en wanneer het plan verder (fasegewijs) uitgevoerd wordt blijven we het antwoord vooralsnog schuldig. We zijn blij dat we een goed onderbouwd plan kunnen overleggen bij aanvragen co-financiering, fondsenwerving en subsidie.”

In het plan wordt de verbinding met de landgoederen, de watermolen, het Binnenstebuitenbos en het beschermd stadsgezicht (conform beleidsnotitie ‘Beschermd gemeentelijk stadsgezicht Diepenheim’) versterkt. De voetganger staat centraal en de auto is ‘te gast’ (shared space). Door de weg te verhogen tot het niveau van het plein en onderdeel te maken van het plein ontstaat 1 functioneel niveau dat extra mogelijkheden biedt bij de organisatie van activiteiten en evenementen op het plein. De veelheid aan elementen op het plein wordt teruggebracht en het plein wordt een prettige plek door het toepassen van een mooie gebakken klinker in een warme kleur en veel groen in de vorm van plantvakken, heesters en bomen. Rondom de (voormalige) stadsboerderij ‘Pand van Janna’ wordt bijvoorbeeld een ‘boerentuintje’ aangelegd met veel aandacht voor soorten die aantrekkelijk zijn voor bijen en vlinders. De huidige forse lichtmasten worden verwijderd en maken plaats voor charmante lantaarns en een subtiele aanlichting van het Pand van Janna. Het plein transformeert van een grijze stenige vlakte tot een aantrekkelijke en gezellige groene plek waar we elkaar kunnen ontmoeten en waar verhalen over ’t Stedeke verteld kunnen worden. Diepenheim kan niet wachten tot het zover is!