Planvoorbereiding huiselijk verpleeghuis in Diepenheim

170

Stichting De Warme Huizen werkt aan de voorbereiding van plannen voor het realiseren van een huiselijk verpleeghuis in Diepenheim. De voorbereidingen vinden samen met de gemeente Hof van Twente plaats, omdat er nu een groot tekort is aan verpleeghuisplaatsen dat verder toeneemt in de toekomst.

Inwoners uit Diepenheim die verpleeghuiszorg nodig hebben moeten nu naar een andere plaats verhuizen. Met dit plan behoort dit straks tot het verleden en kunnen mensen in hun eigen omgeving blijven wonen. De voorlopige naam voor het nieuwe verpleeghuis is “Deepshof” en bedacht door een inwoner uit Diepenheim. De definitieve naam zal door de inwoners van Diepenheim gekozen worden.

Boven Aanzicht

Op dinsdag17 januari jl. is het initiatief tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd aan de inwoners uit Diepenheim. Daaraan voorafgaand vonden informatiebijeenkomsten plaats voor direct omwonenden en raadsleden van gemeente Hof van Twente. In totaal is de avond door ruim honderd bezoekers bezocht.

Ondanks de grote behoefte in Nederland heeft de minister in de zomer van 2022 besloten dat geen nieuwe verpleeghuizen meer gebouwd mogen worden. Alleen enkele plannen die al werden voorbereid en die anticiperen op groot tekort kunnen afgemaakt worden. Hierdoor is dit voor Diepenheim de laatste mogelijkheid om een nieuw verpleeghuis te realiseren en tijdsbestek voor realisatie korter geworden.

De voorgestelde locatie van het nieuwe verpleeghuis ligt tussen de Boinksweide, Ruimersdijk en Raadhuisstraat in Diepenheim (Plan Noord 3) Het plan wordt onderdeel van de door de gemeente op deze plek voorgenomen woningbouw. Er wordt op basis van de behoefteraming gestreefd naar een verpleeghuis met een omvang tussen de 50 tot 70 plaatsen.

Visie is dat iedereen zo lang mogelijk gezond thuis kan blijven wonen met behoud van eigen regie en het maken van eigen keuzes. Dit is alleen mogelijk wanneer door aanbieders van zorg en ondersteuning goed wordt samengewerkt. De gouden formule is dat de zorg thuis, in het WoZoCo en in het verpleeghuis volledig op elkaar aansluiten. Deze voorzieningen zijn allemaal hard nodig. Nauw met elkaar samenwerken is vanzelfsprekend en noodzakelijk.

De ontwikkeling van verpleeghuis “Deepshof” vindt plaats voor en samen met Diepenheim. Met direct omwonenden zal participerend overlegd worden over de uiterlijke (ruimtelijke) verschijningsvorm. Ten aanzien van de opbouw van de verpleeghuiszorg zal met name samengewerkt worden met de huisartsen, het WoZoCo, de Ouderenbond en de Stadsraad.