Ontwerpbestemmingsplan “Diepenheim, herziening Warme Huizen”.

113

Van 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Diepenheim, herziening Warme Huizen” voor een ieder ter inzage.

De Stichting De Warme Huizen heeft een plan ontwikkeld om op een perceel aan de Boinksweide in Diepenheim een nieuw verpleeghuis met 54 zorgeenheden te realiseren.
Het plan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Diepenheim’ waarin voor de betreffende gronden de bestemming ‘Groen – Groene ruimte’ geldt zonder bebouwingsmogelijkheden. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.