ontwerpbestemmingsplan Diepenheim, herziening Warme Huizen

166

Momenteel ligt het ontwerpbestemmingsplan Diepenheim, herziening Warme Huizen ter inzage. Dit plan houdt in dat er een nieuw verpleeghuis met 54 zorgeenheden wordt gerealiseerd.
Tegen dit plan is bezwaar en beroep mogelijk. Inmiddels is er ook daadwerkelijk bezwaar  gemaakt tegen dit plan.
Het stelsel van bezwaar en beroep is erop gericht om burgers en organisaties te beschermen tegen bepaalde ontwikkelingen. Maar als bezwaarmakers, ook wanneer de kansen op succes klein zijn, blijven procederen tot aan de Raad van State kan dat als gevolg hebben dat projecten die van groot belang zijn een jarenlange vertraging oplopen met alle gevolgen van dien. In het geval van Warme Huizen kan het betekenen dat de zorgeenheden helemaal niet gebouwd kunnen worden omdat ze in 2026 al gerealiseerd moeten zijn.

Wat betekent het concreet voor het initiatief Warme Huizen als men niet kan
bouwen voor 2026?

Door het ministerie van VWS zijn in het voorjaar van 2023 criteria vastgesteld op basis waarvan projecten als onomkeerbaar zijn aangemerkt. Deze beoordeling vond plaats door het Menzis Zorgkantoor. De organisatie die in Twente verantwoordelijk is voor de naleving en uitvoering van de Wet langdurige zorg op grond waarvan verpleeghuiszorg wordt bekostigd.
Het project van De Warme Huizen in Diepenheim kwalificeert op grond van de criteria van VWS als onomkeerbaar. Dat betekent dat uiterlijk per 1 januari 2026 een aanvang is gemaakt met de uitvoering/realisatie bouw. Indien dat niet lukt, dan kan een eerdere beoordeling als onomkeerbaar project vervallen. Het is de verantwoordelijkheid van De Warme Huizen om het Menzis Zorgkantoor goed op de hoogte te houden van de ontwikkeling van het project. Dat gebeurt in periodiek overleggen en zo nodig vaker.
Indien zich omstandigheden voordoen waardoor de uitvoering/realisatie bouw niet uiterlijk per 1 januari 2026 aanvangt, dan heeft het zorgkantoor als sluitstuk een discretionaire bevoegdheid voor de beoordeling van het project op dat moment.

2. Ziet het College van Hof van Twente mogelijkheden, uiteraard met behoud van recht van bezwaar maken, procedures te versnellen?

Er wordt, samen met ketenpartners zoals de provincie, voortdurend gekeken of er mogelijkheden zijn om processen te versnellen vooral ook met het oog op de woning-bouwopgave.
Los daarvan wordt vanuit de organisatie bij vooroverleg met aanvragers meegedacht over de meest efficiënte (snelle) procedure voor een aanvraag. Het initiatief van De Warme Huizen past niet in het geldende bestemmingsplan ‘Diepenheim’. Er waren vorig jaar 2 opties, een herziening van het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan (uitgebreide procedure). Aangezien er nog geen definitief ontwerp voor het gebouw lag is ervoor gekozen om eerst het bestemmingsplan te herzien. De procedure voor het herzien van een bestemmingsplan is vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening en kan niet door het college, of door de raad worden versneld.