Multifunctionele Accommodaties

122

Hieronder een brief van het college aan de gemeenteraad inzake de multifunctionele accommodaties in de kernen van Hof van Twente.

Doel
Ter informatie

Aanleiding
In deze raadsbrief informeren wij u over de stand van zaken van de plannen voor een MFA in de kernen in Hof van Twente.

Inhoudelijke boodschap
Eén van de uitgangspunten in de collegeagenda 2022-2026: Actief Noaberschap (de wens om te komen tot multifunctionele accommodaties in de kernen in Hof van Twente) is niet aan dovemans-oren gericht. In diverse kernen is lokaal de handschoen opgepakt en zijn wij in gesprek met de lokaal betrokken verenigingen en organisaties.

1. Hengevelde
De lokale werkgroep MFA Hengevelde bestaat uit vertegenwoordigers van diverse sport- verenigingen, de dorpscoöperatie en stichting Sport en Gemeenschapscentrum Hengevelde.
Regelmatig vindt er een ambtelijk afstemmingsoverleg met de gemeente plaats. Naast een programma van eisen/wensen voor gebruikers zijn er inmiddels onderzoeken in gang gezet
met betrekking tot landschappelijke, stedenbouwkundige en verkeers-oplossingen.
Oriënterende gesprekken met de grondeigenaren voor aankoop van de beoogde locatie door de gemeente, aan de zuidzijde van de Needsestraat, zijn gestart. De provincie is aangehaakt en inmiddels is er ook met de (beoogde) toekomstige omwonenden en met overige inwoners en belangstellenden in enkele informatiebijeenkomsten overleg geweest. De voorbereidingen zijn erop gericht om in de Zomerbrief 2024 een uitgebreide toelichting op te nemen en om inhoudelijk en financieel in beeld te brengen wat dit plan betekent voor Hengevelde en haar inwoners en verenigingen en uiteraard ook voor onze gemeente.
Er is sprake van veel lokale energie om resultaat te boeken. Samen met de relevante gemeentelijke afdelingen wordt gekeken naar mogelijke oplossingen en knelpunten. De realisatie en de afspraken die zijn gemaakt voor de nieuwe multifunctionele accommodatie De Mors in Delden dient op onderdelen als voorbeeld voor wat betreft de werkwijze en ook voor de gemeentelijke (inhoudelijke en financiële) inbreng. Uiteraard allemaal onder voorbehoud van instemming en medefinanciering door ons college en door uw raad.

2. Heeckeren, Goor
Ten behoeve van een mogelijke MFA op sportpark Heeckeren in Goor zijn gesprekken gaande met daarin de lokale stakeholders (voetbal, tennis, initiatiefnemers padel, jeu de boules). De rol en inbreng van STEVIG de Mossendam (huurder/beheerder van sporthal de Mossendam) is momenteel ook onderwerp van gesprek. In de brief van december 2023 vragen de initiatiefnemers naar gemeentelijke steun om hun plannen te kunnen realiseren.
Hierin staat op hoofdlijnen beschreven hoe zij in deze planvorming opereren. De verenigingen hebben samen met Climate Neutral Building (het bureau dat de gemeente ook heeft geadviseerd in het traject om te komen tot de bouw en ingebruikname van de beide Kindcentra in Delden en in Markelo, die in 2019 resp. 2021 in gebruik zijn genomen) geïnventariseerd welke wensen er zijn. In dit voorbereidingstraject is de suggestie gedaan om gefaseerd en stapsgewijs investeringen te plegen om tot een eindplan te komen.
Wij verwachten dat we in de loop van dit jaar helder krijgen welke opties mogelijk zijn en wat daarin de rol van de gemeente kan zijn. Zowel inhoudelijk als financieel. Op voorhand gelden  voor deze planvorming vergelijkbare uitgangspunten voor wat betreft de gemeentelijke inbreng (inhoudelijk en financieel).

3. Diepenheim
Ook in Diepenheim is een werkgroep actief waar lokale stakeholders samen in optrekken.
Binnensportverenigingen, de stichting Sportzaal Stedeke, voetbal en tennis zijn hier de belangrijkste partners. Eind vorig jaar is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door een extern bureau (Onze Gebouwen) en daarvoor zijn er door stakeholders intentieverklaringen getekend om in dit project samen te werken.
Het plan is om op sportpark de Koppel een MFA te realiseren (sporthal/sportzaal, kantine, kleedkamers, gemeenschappelijke ruimten) voor binnen- en buitensportverenigingen en overige (commerciële) partijen.
De afspraak is gemaakt dat ons college in het eerste kwartaal 2024 een eerste inhoudelijke reactie geeft op de Diepenheimse bevindingen.

4. Markelo
De huidige gesprekken en onderzoeken voor een mogelijke MFA in Markelo verkeren in een heel pril stadium. Gelet op de ligging van de diverse sportaccommodaties in Markelo (voetbal aan de Endemansdijk, tennis en zwembad aan de Potdijk en een sporthal aan de Stations- straat) zijn de eerste inspanningen erop gericht om in beeld te krijgen hoe de toekomst van sporthal de Haverkamp er uit kan gaan zien. Momenteel is een DMJOP (duurzaam meer- jaren onderhoudsplan) in voorbereiding om de technische staat van deze accommodatie inzichtelijk te krijgen. Dit mede in het kader van de erfpachtconstructie die voor deze accommodatie met het naastgelegen horeca etablissement is overeengekomen en welke loopt tot medio 2028. Met de stichting en met de horeca ondernemer is vorig jaar overeengekomen dat we in 2025 knopen willen doorhakken daar waar het gaat om de toekomst van deze accommodatie. In Markelo zijn er geen intentieverklaringen getekend en is (nog) geen lokale werkgroep actief (uit de diverse sportorganisaties/-verenigingen ontstaan) om de krachten te bundelen.

Algemeen
Het is goed om te constateren dat er diverse lokale initiatieven zijn die mogelijk kunnen leiden tot de komst van een multifunctionele accommodatie in deze kernen. Hier zijn veel lokale vrijwilligers heel druk mee. Maar ook gemeentelijk vraagt dit de nodige inzet en betrokkenheid. Mede daarom is een gefaseerde aanpak van de verschillende plannen onontkoombaar.

Per saldo is inmiddels ongeveer de helft van het beschikbaar gestelde onderzoeksbudget van in totaal € 160.000 ingezet.

In de zomerbrief 2023 is het volgende opgenomen:

10. Reserveren om te investeren € 5.000.000 (i)
De komende jaren zullen er besluiten genomen gaan worden over diverse plannen voor vernieuwing en verduurzaming van sport- en gemeenschapsaccommodaties in de diverse kernen van de gemeente (o.a. MFA’s). Wij stellen de raad voor om de reserve majeure projecten een centrale rol te laten vervullen om komende investeringsbesluiten (mede) te kunnen dekken. Evenals bij de reserve grondexploitatie is met dit initiatief beoogd om de ruimte in de algemene reserve die er is boven de te respecteren weerstandscapaciteit, over te hevelen naar de reserve majeure projecten.
De eerste summiere ramingen tot dusver laten zien dat, indien wordt geopteerd voor een gemeentelijke bijdrage van 50% in de realisatiekosten van meerdere MFA’s en tevens een volledige gemeentelijke bekostiging van infrastructurele werken (en andere investeringen in de openbare ruimte), het huidige budget niet toereikend zal zijn.
Ook wordt voor de individuele projecten steeds inzichtelijk gemaakt welke kosten ermee gemoeid zijn om bestaande accommodaties in stand te houden, zonder dat nieuwbouw kan plaatsvinden. Over het algemeen zijn dat ook aanmerkelijke kosten in (duurzaamheids-)
investeringen, echter zonder dat dan de multifunctionele accommodatie (voldoende) tot ontwikkeling kan komen.
Daarnaast wordt per project gekeken naar de mogelijke herontwikkeling van eventueel vrijkomende locaties.

Conclusie
Er worden op dit moment lokaal al flinke stappen gezet in de ontwikkelingen van een eigen
MFA in Hengevelde, in Goor en in Diepenheim. Wij hebben de regie op deze individuele planvorming. We bewaken de onderlinge samenhang en consistentie met, waar nodig, oog
voor specifiek lokale ontwikkelingen. Zodra de individuele plannen rijp zijn voor (gemeente-
lijke) besluitvorming dan nemen wij uw raad daar vanzelfsprekend in mee.
Er wordt samen met de lokale werkgroep MFA Hengevelde door ons hard aan gewerkt om het eerste plan (Hengevelde) in de zomerbrief 2024 op te nemen.