Lintjesregen in Diepenheim

441

Toespraak uitreiking Koninklijke onderscheidingen
‘Lintjesregen 2023’ d.d. 26 april 2023, 10.3012.00 uur

door burgemeester drs. H.A.M. Nautavan Moorsel

En dat is geen eenvoudig traject kan ik u vertellen. Er moet veel informatie boven tafel komen en minstens zoveel feiten als jaartallen en tijdsbesteding. Maar het is weer gelukt dit jaar!
Onderscheidingen zijn er in verschillende gradaties. Dat zien we vandaag ook in de Hof. Ik hecht er waarde aan u te vertellen dat de graad de uitstraling van de bijzondere inzet weerspiegelt. Blijft het bereik, de zichtbaarheid voor de samenleving, binnen de gemeentegrenzen of overschrijdt deze de gemeentegrens, de regio of zelfs Nederland. Dan kan een hogere graad worden toegekend.

Afwegingen die al binnen het gemeentehuis maar ook op provinciaal en landelijk niveau worden gemaakt.

Dames en heren, genoeg inleidende woorden. Laten we snel beginnen met de uitreiking van een tiental welverdiende Koninklijke onderscheidingen.

1. De heer J. (Johan) Horstman uit Diepenheim
2. Mevrouw H. (Henny) HorstmanGruppen uit Diepenheim

Meneer Horstman uit Diepenheim, mag ik u vragen naar voren te komen? En mevrouw Horstman komt u er ook maar even bij staan alstublieft.
Meneer Horstman, u bent een betrokken vrijwilliger van het IVN, het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Diepenheim. Met een groep vrijwilligers onderhoudt en beheert u de Vlindertuin langs de Regge en een prachtig gelegen natuurven op Landgoed Het Nijenhuis. Uw sterke kant daarbij is dat u mensen hiervoor weet te enthousiasmeren. Die kwaliteit toont u ook bij het knotten van de talrijke wilgen op een zestal zaterdagen in het jaar. Als coördinator van dergelijke activiteiten maar ook als penningmeester heeft u zich inmiddels vele jaren verdienstelijk gemaakt voor het natuurbeheer in en om ons Stedeke Diepenheim.

Daarnaast bent u een trouw lid van de Protestantse Gemeente Diepenheim. U heeft zich zowel als kerkvoogd als ouderling vele jaren ingespannen voor de geloofsgemeenschap en het materieel. Van 1984 tot 2002 was u als kerkvoogd verbonden aan de Protestantse Gemeente Diepenheim en in die periode heeft u een belangrijke bijdrage geleverd aan zowel restauratie als ver en nieuwbouwwerkzaamheden. Zo zijn begin jaren negentig de uit 1679 daterende steunberen in de kerk gerestaureerd en versterkt onder uw deskundige leiding. De middelen voor deze enorme ingreep zijn voor een deel door de Diepenheimse bevolking bijeengebracht.

Een aantal jaren later brak het moment aan om het naastgelegen uitvaart annex vergadercentrum De Molenaarshof een update te geven. Ondanks een negatief advies van de provinciale kerkafvaardiging vanwege de hoge kosten, is mede door u toch een manier gevonden om de benodigde middelen bijeen te brengen waarna de verbouwing van start kon gaan. Ook dit project heeft u op prettige wijze begeleid van het uitvragen en beoordelen van offertes tot regie tijdens de bouw. Dit alles heb ik mij laten vertellen uiteraard.

Ook was u vier jaar voorzitter van de kerkvoogdij. U was in die tijd een groot voorstander van een vrijwillige in plaats van verplichte bijdrage aan de jaarlijkse actie kerkbalans. Het heeft u heel wat moeite en praten gekost om hier de handen voor op elkaar te krijgen maar dankzij uw overtuigingskracht is inmiddels bewezen dat dit een positieve invloed kan hebben op het resultaat.

In 2010 werd u als ouderling gekozen door de Protestantse gemeente. In deze functie verleent u pastorale zorg aan gemeenteleden. Tijdens huisbezoeken biedt u een luisterend oor voor hen die het nodig hebben, jong en oud. Ook verzorgt u bij toerbeurt de zondagse kerkdienst of diensten bij rouw en trouw.
Bij een nieuwe aanpassing aan de Molenaarshof in 2010 was u ook weer betrokken. Er is een familiekamer gerealiseerd die het mogelijk maakt dat familieleden van overledenen op ieder moment van de dag, naar eigen inzicht, de overledene kan bezoeken.

Meneer Horstman, gelooft u mij, u bent een zeer gewaardeerd lid van de geloofsgemeenschap.

Voortvloeiend uit diverse lokale acties om middelen te genereren ten bate van het kerkgebouw en de Molenaarshof is in 1997 de Stichting Fancy Fair Diepenheim opgericht. Vanaf den beginne bent u hier bij betrokken. De eerste jaren als vrijwilliger om de handen uit de mouwen te steken tijdens de voorbereiding en op de dag van de Fancy Fair zelf. Inmiddels maakt u ook al tien jaar deel uit van het bestuur. Na het onverwachte overlijden van de voormalig penningmeester in 2021 heeft u dit taken op zich genomen.

In de aanloop naar de viering van Diepenheim 900 jaar in 2005 werd het gelegenheidskoor ‘De Troubadours’ opgericht. Het plezier van de zangers en zangeressen was zo groot dat het koor inmiddels al ruim 15 jaar bestaat. Van 2010 tot 2016 was u voorzitter van dit koorgezelschap. De wijze waarop u het koor heeft geleid wordt als zeer prettig ervaren. U bent een verbinder, bent sociaal betrokken maar ook biedt u het nodige overwicht.

Tot slot is er uw inzet voor welzijnsorganisatie Salut sinds 2021. Salut is een professionele organisatie die zich inzet voor alle inwoners van Hof van Twente met als doel hun welzijn te verbeteren. Salut ondersteunt individuen en het collectief waarbij de actieve aandacht vooral uitgaat naar mensen in een kwetsbare positie.

Vanuit het project ANWB AutoMaatje bent u chauffeur. Inwoners die minder mobiel zijn, kunnen een beroep doen op dit initiatief om toch deel uit te kunnen blijven maken van de maatschappij.

En sinds de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen fungeert u ook als buddy voor een aantal vluchtelingen die in Hof van Twente zijn gehuisvest. De opvang van vele vluchtelingen in Hof van Twente is een hele opgave voor ons als gemeente. De hulp die we daarbij ervaren van talrijke vrijwilligers waarderen wij enorm.

Mevrouw Horstman, het is niet voor niets dat ik u ook uitgenodigd heb op het podium. Want ook u bent een betrokken lid van diezelfde Protestantse Geloofsgemeenschap en in de afgelopen 40 jaren heeft ook u meerdere vrijwilligerstaken voor de kerkgemeenschap ontwikkeld. Zo was u van 1980 tot 1995 één van de leidsters van de toenmalige zondagschool, later kindernevendienst. Een rol die u als een jas paste vanwege uw achtergrond als kleuterjuf. U was het ook die het initiatief nam om de kinderen al een deel van de reguliere kerkdienst bij te laten wonen ter voorbereiding op het latere kerkbezoek.
Een aantal jaren later, van 2006 tot 2009 als ik het goed heb, maakte u deel uit van de werkgroep ZendingWerelddiakonaatOntwikkelingssamenwerking (ZWO) en heeft u gedurende drie jaar het voorzitterschap op u genomen. Na opheffing van de commissie bent u contactpersoon gebleven voor de inzamelingen, sortering en verkoop van de ingezamelde waar.

In de zomermaanden wordt de Diepenheimse Johanneskerk twee dagen per week opengesteld voor bezoekers. Kerkwachten die het toezicht op de kerk houden en de bezoekers vertellen over de geschiedenis van de Johanneskerk en de jaarlijks wisselende tentoonstellingen zijn onmisbaar. U bent er daar ook één van.

Bovendien levert u een waardevolle bijdrage aan het maandelijkse kerkblad Kontakt en een deel van de verspreiding ervan.

Uw man Johan is niet de enige die zich jaarlijks een belangrijk steentje bijdraagt aan de Fancy Fair ten bate van de Johanneskerk. Uw rol beperkt zich weliswaar tot de hand en spandiensten op de dag van de verkoop en de twee dagen daaraan voorafgaand, maar juist ook die extra handjes zijn zulke dagen onmisbaar.

Bijna 20 jaar bent u inmiddels lid van de Vrouwen van Nu, afdeling Diepenheim en u heeft in uw beginjaren ook een bestuursfunctie vervuld binnen de afdeling. U ontfermde zich met name over de maandelijkse nieuwsbrief en het jaarlijkse programmaboekje. Ook werd u vanuit het bestuur afgevaardigd naar de feestcommissie. Nadien nam u de gedeelde leiding op u voor de leeskring die alleen in de wintermaanden bijeen komt.

Uw sociale bewogenheid is bovendien zichtbaar in het omkijken naar uw medemens binnen de Diepenheimse gemeenschap. U onderneemt wekelijks ontspanningsactiviteiten met een dame die beperkingen ondervindt als gevolg van een herseninfarct en ook kijkt u veelvuldig om naar een alleenstaande buurman om hem uit een sociaal isolement te houden.

Beste meneer en mevrouw Horstman, u vindt uw gezamenlijke inzet voor onze samenleving waarschijnlijk heel vanzelfsprekend. Maar dat is het niet.
Trots ben ik dat ik u mag verblijden met de mededeling dat Zijne Majesteit de Koning u allebei heeft benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Van harte gefeliciteerd samen.

3. De heer D. (Derk) van Ittersum uit Delden

De volgende kandidaat die ik graag bij mij uitnodig, is de heer Derk van Ittersum uit Delden.
Meneer van Ittersum, u bent opgeleid tot ingenieur in de civieltechniek en als zodanig ook jarenlang werkzaam geweest. Tijdens en na uw loopbaan heeft u zich ook buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, KIVI, als bestuurslid en organisator van activiteiten voor leden en studenten. Vanuit uw eigen praktijkervaring heeft u het belang van actueel vakinhoudelijk basismateriaal erkend en heeft u bijgedragen aan de ontwikkeling van basismateriaal ván ingenieurs vóór ingenieurs. U was bovendien eindredacteur van een Nederlandstalig studieboek Geotechniek voor hogescholen.

Als lid van de Overijsselse Vereniging van Ingenieurs heeft u zich in de periode 2004 tot 2010 bestuurlijk ingezet. Waardering is er voor de wijze waarop u zowel ontspanningsactiviteiten als ook inhoudelijke activiteiten als lezingen en excursies heeft georganiseerd. Vorig jaar heeft u het voorzitterschap van de vereniging aanvaard en ook in die hoedanigheid heeft u al initiatieven genomen voor het organiseren van excursies en samenkomsten. Een voorbeeld daarvan is een bezoek aan het sluizencomplex bij het Zeeuwse Terneuzen, een groot en belangrijk complex op het gebied van de Waterbouw in Nederland.

In uw woonplaats Delden heeft u bijna tien jaar deel uit gemaakt van het bestuur van de Vereniging Vrienden van Twickel en wel als voorzitter. De vereniging is ontstaan uit een actiegroep ‘Spaar Twickel’ die zich in de jaren zeventig verzette tegen de aanleg van een provinciale weg over landgoed Twickel. De vereniging streeft naar behoud van het natuur en landschapsschoon en de cultuurhistorische waarden van het landgoed en tracht dit in goed overleg met de Stichting Twickel te bereiken door overheden en publiek te wijzen op de specifieke waarden van Twickel en overige landgoederen door het verzorgen van lezingen, excursies en door de uitgave van het Twickelblad dat vier keer per jaar verschijnt.

Ook voor de woningbouwcorporatie Wonen Delden bent u jarenlang een kundig en betroken bestuurslid en Commissaris geweest. U bent maatschappelijk zeer betrokken en kent een grote gedrevenheid en nauwgezetheid. Zowel voor het bestuur als voor de huurders bent u altijd een prettig gesprekspartner geweest met een goede balans tussen adviseur en toezichthouder.

Binnen de Protestantse Gemeente Delden tot slot, bent u als kerkrentmeester mede verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen en het instrumentarium. U ondernam meerdere initiatieven voor renovaties, restauraties, vervangingen en verduurzaming en stak daar waar nodig en mogelijk ook graag zelf de armen uit de mouwen.
Als betrokken lid van de kerkgemeenschap nam u het initiatief tot de oprichting van de Vereniging Cultuurvrienden Oude Blasius in 2017. De prachtige monumentale en middeleeuwse kerk biedt een goede akoestiek voor bijzondere klassieke concertvoorstellingen. De vereniging slaagt er ieder jaar weer in een aansprekend programma te realiseren. Daar mocht ik zelf ook al een aantal keren getuige van zijn.

Beste heer Van Ittersum, u heeft zich op meerdere fronten verdienstelijk gemaakt en doet dat nog steeds. Met name vanwege uw bijzondere inzet voor het Koninklijk Instituut van Ingenieurs met een landelijke uitstraling, mag ik u melden dat Zijne Majesteit de Koning u heeft benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

4. Mevrouw C.M. (Carla) du Plessis uit Goor

Van Diepenheim en Delden gaan we naar Goor waar onlangs een prachtige voorstelling werd verzorgd in sporthal De Mossendam. Een heuse circuspiste, compleet met lichtshow, waar vijftig jonge artiesten hun kunsten lieten zien op muziek van Abba, Grease, Queen, Michael Jackson en andere muzikale ‘helden’, zo heb ik gelezen in Tubantia.
En dat alles onder de bezielende aanvoering van Carla du Plessis. Beste Carla, wil je bij me op het podium komen staan?

Carla, jeugdcircus Caroly is niet alleen bekend vanwege de fantastische acts die de leden verzorgen maar ook vanwege de bezielende leiding die jij geeft aan dit prachtige onderdeel van ons rijke verenigingsleven in Hof van Twente. Bijna 25 jaar geleden nam jij het initiatief om een circus voor 4 tot 18jarigen op te richten en sindsdien ben jij de grote animator van het circus. Wekelijks train je met de kinderen om zich in uiteenlopende technieken te bekwamen. Acrobaten, jongleurs, éénwielers, steltlopers. Caroly heeft het allemaal. En jij biedt alle kinderen een kans. Ook angstige en onzekere kinderen ontwikkelen zich onder jouw leiding tot ervaren circusartiesten.

Caroly is niet alleen bekend in Goor en Hof van Twente maar ook in onze regio. Met een groep van ca. 25 gevorderde artiesten worden diverse optredens in de regio verzorgd en het aanwezige publiek geniet telkens van de kleurrijke en indrukwekkende optredens. Optredens waarvoor jij de choreografie en regie verzorgt.
Kortom, het creatieve brein achter de verschillende shows die in de loop der jaren zijn gepresenteerd. Een bijzonder voorbeeld daarvan is de jubileumshow in 2019 ter ere van het 20jarig bestaan van Caroly. Maar liefst drie uitverkochte voorstellingen in één weekend met de unieke muzikale begeleiding van Apollo’s Big Band, allemaal door toedoen van een uiterst bevlogen Carla du Plessis.

Daarnaast maak je deel uit van het bestuur en verzorg jij zelf de boekingen van alle optredens. Petje af!

Carla, jij was in jouw jonge jaren al een succesvol turnster en bent in die tijd ook Nederlands Kampioen geweest heb ik me laten vertellen. Daar is al de basis gelegd voor jouw latere sportieve activiteiten, waaronder het fantastische jeugdcircus. En stond je vroeger zelf op de vloer voor mooie kampioenschappen, nu begeleid je je pupillen naar en bij wedstrijden in het land. Wedstrijden die ongetwijfeld mooie herinneringen aan je eigen turncarrière doen herleven.

5. De heer A. (Bert) Sanders uit Delden

Terug naar Delden. Naar de man die onlosmakelijk is verbonden met zijn fotocamera. Meneer Sanders, wilt u naar voren komen alstublieft?
Meneer Sanders, u bent al vrijwel uw hele leven actief in en om de korfbalsport. Als twintigjarige organiseerde u al jeugdactiviteiten bij uw club DOS (Door Oefening Sterk) in Enschede, waar de jeugdleden van toen nog altijd warme herinneringen aan bewaren. Door uw enthousiasme en creativiteit waren het onvergetelijke playbackshows, bingo’s, sinterklaasvieringen en jeugdkampen heb ik gelezen.

Enkele jaren later werd u trainer en bracht u uw eigen enthousiasme en spirit over op de jeugdteams. U had oog voor jong talent en stimuleerde hen ook om hogerop te komen in de korfbalsport. Waar nodig begeleidde u jongeren naar trainingen elders.
Uw kracht als trainer zit hem niet zo zeer in de technische of tactische uitoefening van de korfbalsport maar in uw persoonlijkheid en uw aandacht voor het team en alle individuen binnen het team. De club was inmiddels al gefuseerd met korfbalvereniging Wesselerbrink tot het huidige DOSWK in Enschede.

Ondanks dat u niet meer woonachtig bent in Enschede maar in Delden, bent u uw club altijd trouw gebleven en u bent nog altijd bezig het juiste verenigingsgevoel te creëren door activiteiten te organiseren, door fotoreportages te maken van sport en spelactiviteiten en door uw schrijverskwaliteiten voor de vereniging in te zetten door
een wekelijkse column.

De liefde voor de korfbalsport heeft u ook op uw dochters overgebracht, weliswaar bij Korfbalvereniging ZwartWit in Delden waar ik vorig jaar een mooie Koninklijke erepenning uit mocht reiken vanwege het 100jarig bestaan. Als vader van twee leden staat u ook voor deze vereniging altijd klaar, met of zonder uw fotocamera.

In de tijd dat uw dochters nog naar basisschool De Toonladder gingen, werd u Sanders lid van het schoolbestuur en in die hoedanigheid heeft u ook andere ouders warm gemaakt voor een bestuurslidmaatschap. U was de grote animator voor de viering van het schooljubileum en andere bijzondere evenementen is mij verteld. Uw grote inzet voor de school wordt omschreven als ‘karakteristiek, energiek, ontspannen en zeer plezierig’. Zelfs op momenten dat u samen met een medebestuurslid bij nacht en ontij naar de school moest voor alarmmeldingen.

In Delden bent u verder vooral bekend vanwege de mooie sfeerbeelden die u maakt van vele evenementen. De intocht van Sinterklaas, Koningsdag, het jaarlijkse 
Schuttersfeest, de wandelvierdaagse, Kindercarnaval. Op uw speciale Facebookpagina plaatst u de foto’s met sprekende teksten of een mooi gedicht.
Bijzonder zijn verder uw verdiensten voor FC Twente. Uw ervaring als speaker bij sportwedstrijden kwamen bij FC Twente goed van pas toen Jong FC Twente het debuut maakte in de Tweede Divisie. Uw enthousiasme viel op en al snel werd u gevraagd voor de wedstrijden van FC Twente Vrouwen. En ook bij FC Twente zet u uw fotocamera in. Sinds 2016 bent u de vaste fotograaf van de Kidsclub. Bij iedere thuiswedstrijd legt u 75 tot 100 jonge FC Twente fans vast op foto als ze met een speler aan de hand het veld op komen of deelnemen aan een van de andere veldactiviteiten voorafgaand aan de wedstrijd. Prachtige foto’s die een dierbare herinnering zijn voor de kinderen en hun ouders.

In 2020 heeft u een actieve bijdrage geleverd aan ‘Danilo in Beweging’. Voor de meervoudig gehandicapte zoon Danilo van een van uw korfbalvrienden heeft u diverse activiteiten ontwikkeld om Danilo te laten bewegen en middelen te werven om de daarvoor benodigde hulpmiddelen aan te kunnen schaffen.

Tot slot, weet ik dat u ook in uw eigen familiekring van grote betekenis bent, ongetwijfeld binnen uw eigen gezin maar ook in de kringen daaromheen. En u voelt zich verbonden met organisaties als Unicef en Nationale Opschoondag.

Meneer Sanders, u kwam hier vandaag naar toe om foto’s te maken van de lintjesregen in Hof van Twente. Maar vandaag worden foto’s van u gemaakt. Zijne Majesteit de Koning heeft u benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Van harte gefeliciteerd!


Dames en heren, dit is een goed moment voor een klein muzikaal intermezzo. Ik nodig graag Lina Bychyk uit op het podium. Zij is in juli vorig jaar naar Nederland gekomen vanuit Kiev en ze verblijft hier bij familie in Hengevelde. Lina verstaat al goed Nederlands en volgt ook trouw Nederlandse lessen. Straks zal ze ook in het Nederlands voor u zingen. Maar eerst een Oekraïens lied, nl.

6. Mevrouw H.J.M. (Hetty) aan de SteggeHoman uit Goor

Dit Oekraïense lied vormt een mooi bruggetje naar mijn volgende kandidaat. Iemand voor wie de opvang van Oekraïners absoluut niet vreemd is.
Hetty aan de Stegge, kom maar gauw naar voren alsjeblieft.

Hetty, ver voor mijn komst naar Goor, in de tijd dat de kinderen van jou en Gerard onderwijs genoten aan de katholieke basisschool Heeckeren in Goor stelde jij je graag beschikbaar om hand en spandiensten te leveren op school. Van verkeersbrigadier en overblijfmoeder tot coördinator van de overblijfouders en lid van de Medezeggenschapsraad. Ook kon met regelmaat een beroep op jou worden gedaan als invalkracht ten tijde van ziekte of afwezigheid van leerkrachten.

Daarnaast raakte je als ouder betrokken bij de Landelijke Rij en PonyClub De Reggeruiters en Volleybalvereniging Dynamiek in Goor. Hier heb je een aantal jaren deel uitgemaakt van respectievelijk het bestuur en de jeugdcommissie. In die hoedanigheid was jij onder andere belast met het organiseren van toernooien, gezellige middagen en avonden of een kampweekend.

Sinds 1996 hebben jullie als gezin meerdere keren onderdak geboden aan gasten uit Kiev Pechersk, waar Goor al in 1991 een vriendschapsverdrag mee sloot en sindsdien diverse humanitaire en culturele uitwisselingen mee heeft georganiseerd.
Dankzij jou gastvrijheid en zorg waren er altijd logeerplekken voor gasten uit Kiev beschikbaar in Huize Aan de Stegge. Ook grotere groepen waren en zijn bij jullie welkom. Sinds de oorlog in Oekraïne is uitgebroken vorig jaar, bied jij een warm onderdak aan een viertal Oekraïense vluchtelingen. Jij neemt je gasten onder je hoede en begeleidt ze bij verschillende bijeenkomsten, bij activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden en zo nodig bij een bezoek aan huisarts of een ziekenhuisbezoek. In no time had jij voor je jongste gasten een leerplek gevonden op de al eerder genoemde Heeckerenschool. Vorig jaar dachten we nog dat het van korte duur zou zijn. Inmiddels weten we allemaal beter …

Sinds 2008 coördineer je de jaarlijkse collecteweek van Reumafonds Nederland in Goor. Je werft daarvoor nieuwe collectanten en zorgt voor goede instructies voorafgaande aan de collecteweek die jaarlijks een mooie opbrengst oplevert vanuit Goor.

Tot slot wil ik De Zonnebloem, afdeling GoorMarkeloDiepenheim benoemen. Sinds 2005 lever jij een enthousiaste en belangrijke bijdrage aan de werkzaamheden van De Zonnebloem. Je bent een goede verbinder tussen bestuur, vrijwilligers en de gasten van De Zonnebloem en ondersteunt het bestuur met allerhande werkzaamheden.
Beste Hetty, ook jij bent door Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Van harte gefeliciteerd!


7. Mevrouw E. (Liny) WelmerRijsdijk uit Markelo

Ook Markelo wordt dit jaar niet overgeslagen. Mevrouw Liny WelmerRijsdijk, mag ik u uitnodigen.
Al 35 jaar bent u verbonden aan Gymnastiekvereniging Markelo. Als trainster, als bestuurslid, waaronder secretaris en voorzitter, en als vertrouwenspersoon. U bent gedreven, sociaal en trouw aan úw vereniging. Daarnaast bent u een gezelligheidsmens en zorgt u voor de nodige versnaperingen bij uitjes en festiviteiten. Dankzij uw persoonlijke benadering en betrokkenheid geniet een groep 50+ heren wekelijks van uw gymlessen, geheel afgestemd op de doelgroep.

Als lid van de Protestantse kerk in Markelo vervult u een belangrijke rol in de jaarlijkse fancyfair waarvan de opbrengsten, net als in Diepenheim het geval is, ten goede komen aan de kerk. Al bijna vijftien jaar neemt u het voorzitterschap van de commissie op u en haalt u her en der goederen op om deze vervolgens te sorteren voor de fancyfair. Vanuit die hoedanigheid bent u ook medeinitiatiefneemster om een kringloopwinkel te openen in Markelo. Dit ter vervanging van de jaarlijkse fancyfair. De kringloopwinkel is twee tot drie dagdelen in de week geopend en u bent er dan ook.

Vanuit de kerk brengt u ook bezoeken aan jubilarissen binnen de kerkgemeenschap, aan zieken en aan ouderen. Voor hen biedt u een luisterend oor.

Daarnaast bent u ook een zeer gewaardeerd vrijwilligster voor de Stichting De Kindertelefoon. Voor deze stichting heeft u inmiddels talrijke gastlessen verzorgd op scholen, neemt u nieuwe vrijwilligers onder uw hoede om op te leiden en weet u als geen ander scholen te benaderen om een gastles ingepland te krijgen. U bent vasthoudend en heeft een groot doorzettingsvermogen. Bij vele jongere kinderen heeft u het bewustzijn vergroot van gedrag dat wel of niet toelaatbaar is. Niet alleen bij jonge kinderen in het basis en voortgezet onderwijs, ook in AZC’s om vluchtelingen tot hulp te zijn.

Een soortgelijke inzet is zichtbaar voor de Risk Factory Twente. Een multidisciplinair interactief veiligheidseducatiecentrum op de voormalige vliegbasis Twente op initiatief van Brandweer Twente. Een prachtige voorziening in onze regio. Een dagdeel per schoolweek begeleidt u de bezoeken van de verschillende Twentse basisscholen aan het centrum. En ook hier neemt u nieuwe vrijwilligers onder uw hoede.

Uw ervaringen, opgedaan bij de Kindertelefoon, komen verder ten goede aan het centrum door de wijze waarop u de jonge bezoekers begeleidt en weerbaarder maakt ten aanzien van risico’s in de huidige tijd en uw geweldige inbreng bij de doorontwikkeling van het lesprogramma.
Tot slot fungeert u een aantal dagdelen per maand als gastvrouw in Verzorgingshuis Anholtskamp in Markelo. Daar draagt u bij aan de koffie en theevoorziening aan de bewoners en bij ontspanningsactiviteiten.

Beste mevrouw Welmer, het doet me een groot plezier u te mogen melden dat Zijne Majesteit de Koning u heeft benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Van harte proficiat!


8. De heer W. (Wouter) van de Wetering uit Ambt Delden

Nu naar iemand uit het prachtige buitengebied van Ambt Delden. Meneer Van de Wetering, mag ik uitnodigen?
Meneer Van de Wetering, u was jarenlang, tot uw pensionering, een zeer gewaardeerd advocaat. Gewaardeerd door cliënten, maar ook door collega’s. Ook voor Hof van Twente en haar rechtsvoorgangers heeft u meerdere keren de gemeentelijke belangen behartigd.

Bovendien heeft u onbezoldigd meerdere personen van juridisch advies voorzien in familiaire situaties e.d. hetgeen uiterst gewaardeerd is.

Verder heeft u uw juridische expertise, maar ook uw sociale en bestuurlijke kwaliteiten ingezet bij diverse organisaties. Al bijna 40 jaar lang!

Zo werd u enkele jaren na uw komst naar Twente, Enschede voor een baan in de Twentse advocatuur, bestuurslid en niet veel later voorzitter van de H.B. Blijdensteinstichting, de openbare bibliotheek voor Enschede. Onder uw leiding werd de bibliotheekorganisatie voorbereid op een nieuwe tijd en nieuwe manier van werken, nadat eerst een forse bezuiniging bewerkstelligd moest worden. Onder uw leiding werd de Enschede bibliotheek omgebouwd naar een actieve, maatschappelijke partner voor jong en oud met extra aandacht voor volwassenen met een taalachterstand.

Ook de Enschede schoolvereniging mocht in die jaren op uw steun en toewijding rekenen in ook hier een moeilijke periode van een noodzakelijke directiewisseling en financiële nood. U wordt gewaardeerd om uw betrokkenheid en kundigheid om er weer een hecht team en een gezonde onderwijsinstelling van te maken.

Eind jaren negentig en begin van de nieuw eeuw volgt een aantal Commissariaten.
Te beginnen met de voormalige woningcorporatie St. Joseph Wonen in Hengelo. Ook hier geen gespreid bedje voor u maar een roerige tijd met bestuurderswisselingen en de samenstelling van een nieuw management. U had een leidende rol bij het uitstippelen van de juiste koers om uit een impasse te komen en hield daarbij goed oog voor de medewerkers. De corporatie heeft nadien twee fusies gekend tot het huidige Welbions met woningaanbod in Hengelo, Borne en omgeving.

Een tweede commissariaat vervulde u bij het toenmalig Orkest van het Oosten dat later is gefuseerd met het Gelders orkest tot Phion, Orkest van Gelderland en Overijssel. Hier was u tevens gedurende zes jaren bestuursvoorzitter en aan uw bestuurlijke stijl, uw betrokkenheid en kundigheid bewaren orkestleden en stafmedewerkers nog altijd goede herinneringen. Alhoewel u niet rechtstreeks betrokken was bij de fusie tussen de beide orkesten, is men ervan overtuigd dat de cultuurverandering die onder uw leiding is ingezet een positieve bijdrage heef geleverd aan het fusieproces.
In 2006 volgde een derde commissariaat binnen het Wilminktheater en Muziekcentrum in Enschede en in die tijd is ook het ‘Muziekkwartier’ in Enschede tot stand gekomen. Een centrale plek voor theater, poppodium, orkest, opera, conservatorium en muziekschool die een intensievere samenwerking heeft mogelijk gemaakt. Enkele jaren later raakte de Twentsche Schouwburg NV financieel in zwaar weer door rijksbezuinigingen. Samen met de toenmalig voorzitter heeft u belangrijk werk verricht om uit deze situatie te komen.

In 2009 trad u toe tot de Raad van Toezicht van stichting WOPiT (Wonen en Psyhiatrie in Twente). Ook hier is men u veel dank verschuldigd voor uw juridische kennis, uw coachende vaardigheden en uw op de samenwerking gerichte leiderschapsstijl.

Vanuit de Rotary Enschede, waar u zich enkele jaren na uw komst naar Twente bij aangesloten had, werd u in 2022 bestuurslid van Stichting Rotaplast Nederland. Een stichting die gratis specialistische medische hulp biedt aan kinderen en volwassenen in ontwikkelingslanden. Tijdens uw bestuurlijke periode heeft u een aantal juridische zaken voor uw rekening genomen en een aantal jaren het penningmeesterschap naar volle tevredenheid vervuld. Ook heeft u geheel belangeloos en voor eigen rekening deelgenomen aan meerdere missies. Hier achter ook te zien op de foto’s.

We zijn er nog niet. Van 2017 tot 2021 heeft u het voorzitterschap van de toenmalige stichting Twentement op zich genomen. Een stichting op initiatief van de gemeente Enschede waarvoor u destijds als ‘huisadvocaat’ optrad. De stichting had als taak een democratiefestival voor Twente te organiseren onder de noemer D’RAN.

Het doel was hiermee de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de democratische dialoog te versterken tussen burgers, vrijwilligersverbanden, belangenorganisaties, maatschappelijke instellingen, onderwijs en onderzoeksinstellingen, ondernemers, media, politici en politieke partijen. Na twee edities met een wat tegenvallende belangstelling en een pandemieuitbraak die een nieuw festival organisatorisch onmogelijk maakte, is de stichting opgeheven.
Na uw pensionering ontstond er ruimte om niet langer alleen als speler verbonden te zijn aan de Twentsche Golfclub maar ook andere taken binnen de vereniging op u te nemen. Zo bent u toegetreden tot marshall om gasten te verwelkomen en begeleiden op het golfpark en heeft u ongeveer 1,5 jaar geleden het secretariaat en daarmee het bestuurlidmaatschap voor een periode van drie jaar aanvaard.

Meneer Van de Wetering, kwaliteiten die overal terug te lezen zijn, zijn integer, aimabel, doortastend, verbindend, en met een groot inlevingsvermogen. Zijne Majesteit de Koning heeft u, vanwege uw grote verdiensten voor de samenleving, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Van harte gefeliciteerd.

9. Mevrouw M.M. (Rita) WibbelinkOkker uit Goor

Dames en heren, jaarlijks word ik uitgenodigd om voor de lokale kerkradio een kersttoespraak te verzorgen en deze enkele dagen voor kerst op te nemen in de studio van Hofstreek FM. Jaarlijks wordt mijn secretariaat hiervoor gebeld door mevrouw Rita Wibbelink uit Goor.
Rita, deze keer nodig ik jóu uit om naar mij toe te komen!

Beste Rita, al meer dan 50 jaar zet jij je in de voor de Goorse kerkgemeenschap. Oorspronkelijk was dat de Gereformeerde Kerk in Goor, waar je zelfs de eerste vrouwelijke ouderling was, en sinds de fusie met de Nederlands Hervormde Gemeente voor de leden van de Hofkerk in Goor. Met een grote veelzijdigheid heb je allerhande taken op je genomen. Van het organiseren van jeugddiensten tot het benaderen van voorgangers bij afwezigheid van de predikant.

Met een warme belangstelling bezoek je ook de leden in de aan jou toebedeelde wijk, zowel bij jubilea als bij ziekte, bij sterfgevallen in de nabije omgeving of zomaar voor een praatje bij diegene die het op dat moment even goed kan gebruiken om welke reden dan ook.

Door de Hofkerk wordt maandelijks het kerkblad Kerk Onderweg samengesteld en bij de leden thuis bezorgd. Ondanks jouw toch wel respectabele leeftijd zorg jij nog altijd voor een deel van de verspreiding.

Maar voor mij het meest herkenbaar ben jij de drijvende kracht achter Radio Kerklokaal via onze lokale omroep Hofstreek FM. Ervaring met het radiowerk had je al opgebouwd bij de toenmalige lokale omroep Reggestad Radio. Wekelijks nam je een radiointerview af bij een gast in de studio. Ook werd in die tijd nog regelmatig een televisieuitzending gemaakt met allerhande nieuws en reportages van activiteiten die hadden plaatsgevonden. Jij ging daarvoor de straat op om mensen te interviewen en hebt ook bij vele televisieuitzendingen de presentatie voor jouw rekening genomen. Dit radiowerk leidde er toe dat jij het initiatief nam te starten met radio kerklokaal. En onlangs liet je weten dat het voor jou ook een keer mooi geweest was. Dat je het werk voor radio kerklokaal graag aan een opvolger had overgedragen maar dat dit niet is gelukt. Zo komt er dus een einde aan een voorziening waar jij je jarenlang voor in hebt gezet. Veel dank voor al die trouwe jaren Rita!

Voor zowel ruim vijftig jaar inzet voor de kerkgemeenschap als voor ruim 30 jaar een actieve bijdrage aan onze lokale omroep, heeft Zijne Majesteit de Koning ook jou benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Rita, van harte gefeliciteerd.

10. De heer H.J. (Herman) Wilbrink uit Goor

En last but not least beste mensen, vraag ik graag de heer Wilbrink uit Goor naar voren.
Meneer Wilbrink, sinds uw verhuizing naar Goor in het jaar 2001 heeft u zich aangesloten bij de Hervormde Gemeente Goor. Niet alleen als lid maar ook als diaconievrijwilliger. Het opzetten van de kerktelefoon is daar een heel mooi voorbeeld van. Nadat het systeem was uitgezocht en geïnstalleerd, bezocht u de kerkleden die van de kerktelefoon gebruik wilden maken om uitleg te geven of om problemen te verhelpen.

Ook was u beheerder van een aantal woningen die in het bezit zijn van de kerkgemeenschap. Voor allerhande onderhoudswerkzaamheden kon een beroep op u gedaan worden. Daarnaast bezorgde u als diaconievrijwilliger attenties bij zieken en ouderen thuis en droeg u zorg voor de collectes en een correcte afdracht daarvan.

Bij meerdere verbouwingen van zowel de kerk als het naastgelegen zalencentrum De
Klokkenkamp heeft u uw sporen verdiend. Monnikenwerk heeft u verricht om bestaande materialen te hergebruiken. De keuze om u vervolgens tot beheerder aan te stellen was niet moeilijk te maken. Met grote betrokkenheid heeft u deze taak op u genomen. U nam zelfs het initiatief het achteraanzicht van de kerk te verbeteren, hetgeen niet alleen van het kerkbestuur maar ook van de bewoners van het naastgelegen appartementencomplex grote bewondering kreeg. U wordt gekenmerkt als rustig, bekwaam en betrouwbaar. Kenmerken die worden bevestigd door uitvaartondernemer Tonny Kranenberg en haar medewerkers. Er is sprake van een heel prettige samenwerking en er is veel vertrouwen in u, heb ik mogen lezen. Uw oplossingsgerichtheid, goede bereikbaarheid en uw kwaliteit om rust te brengen in de groep vrijwilligers die de koffietafels verzorgen bij uitvaartdiensten worden ook bijzonder gewaardeerd.

Daarnaast bent u mantelzorger voor een 92jarige inwoonster van Goor. Er is geen directe familierelatie maar mevrouw is als studiegenoot van uw schoonvader al jarenlang met de familie verbonden. Als alleenstaande verhuisde zij in 2010 van Apeldoorn naar Goor om dichter bij de familie Wilbrink te wonen die voor haar als familie zijn. Samen met uw echtgenote hielp u mevrouw sindsdien met het onderhouden van de woning en de tuin.

U begeleidt haar nog altijd naar dokter en ziekenhuisbezoeken. Zeker nu haar fysieke en geestelijke gezondheid afnemende is, wordt de hulpvraag alleen maar groter, ondanks dat mevrouw inmiddels in een verzorgingshuis verblijft.
Beste heer Wilbrink, ook uw verdiensten voor de samenleving zijn niet onzichtbaar gebleven, ondanks dat u graag op de achtergrond opereert.

Namens Zijne Majesteit de Koning mag ik u melden dat ook u bent benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Van harte gefeliciteerd met ook uw eervolle benoeming!

Dames en heren, hiermee zijn we aan het einde gekomen van de bekendmaking van maar liefst tien welverdiende onderscheidingen. Onderscheidingen die niet zomaar worden toegekend maar waar een lang traject aan vooraf is gegaan.
Een jarenlange onbaatzuchtige inzet voor de samenleving is een belangrijke reden voor het verlenen van een onderscheiding. Juist het feit dat mensen zich zo op verschillende manieren inzetten voor onze samenleving, zoals u vanochtend ook weer heeft kunnen horen, maakt mijn waardering en die van het gemeentebestuur extra groot.

U als ontvanger van deze eervolle onderscheiding mag oprecht trots zijn. Een lintje krijgt men vrijwel altijd vanwege maatschappelijk verdiensten die door een ander zijn gesignaleerd. De belangeloze inzet voor de omgeving en medemens is een grote verrijking van onze samenleving.

Dames en heren, bij een dag als deze mag ons nationaal volkslied natuurlijk niet ontbreken. Ik nodig daarvoor graag Lina Bychyk uit.