Lintjesregen 2022 Mevrouw J.W. (Diny) van der Kolk

466

Mevrouw J.W. (Diny) van der Kolk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds haar verhuizing van Bredevoort naar Diepenheim in 1984 is zij een trouw lid van de Nederlands Hervormde Gemeente Diepenheim, thans Protestantse Kerk Nederland. In verschillende functies heeft zij zich al die jaren verdienstelijk gemaakt. Op haar eigen bescheiden wijze. Niet te veel op de voorgrond maar veelal achter de schermen. Met een vriendelijk karakter en een grote mate van verantwoordelijkheid vervult zij haar taken. In den beginne vooral door om te zien naar de leden die de financiële huishouding niet goed op de rit hadden of om andere redenen een steuntje in de rug of een luisterend oor goed konden gebruiken. Na haar eerste periode als kerkenraadslid bleef zij zich inzetten voor werkgroepen en acties vanuit de geloofsgemeenschap. In haar tweede periode als kerkenraadslid en ouderling nam zij het secretariaat op zich. Scriba zoals dat heet. De nauwkeurigheid waarmee zij haar werkzaamheden verrichtte werd erg gewaardeerd. In de jaren daarna heeft zij zich ontfermd over respectievelijk de ledenadministratie en het archief van de kerk. Ook als notabele van de kerkrentmeesters levert zij haar bijdrage.

In hetzelfde jaar van haar verhuizing naar Diepenheim werd zij lid van de Folkloristische dansgroep De Stedeker Daansers. Gedurende 12 jaar heeft zij het secretariaat van de ca. 50 leden tellende vereniging gevoerd. Daarnaast was zij secretaris van de commissie die in 1985, 1990, 1995 en 2000 de internationale folkloristische festivals in Diepenheim organiseerde. Ook heeft zij zich goed eigen gemaakt in de historische kleding en Twentse tradities.

Haar secretariële en organisatorische kwaliteiten komen ook tot uitdrukking bij de jaarlijkse Fancy Fair waarvan de opbrengst ten goede komt van het onderhoud van de Diepenheimse Johanneskerk. Zij heeft een belangrijk steentje bijgedragen aan het eerste draaiboek in 1996 en de versies die daarna volgden. Ook ontfermde zij zich over de nodige vergunningen. Sinds 2002 heeft zij een rol in de financiële commissie en assisteert zij bij de administratieve en financiële afwikkeling van het veilingonderdeel waarbij de exclusievere items per opbod worden verkocht.

In 2006 opende het Oranjemuseum in Diepenheim voor het eerst haar deuren. Een prachtige collectie dat verwijst naar onze Oranjes. Ook in de voorbereidingsfase vanaf 2004 droeg zij al een steentje bij door zich te buigen over projectbeschrijvingen waarmee subsidiegelden konden worden binnengehaald. Sinds de opening fungeert u als gastvrouw en vertelt u op enthousiaste wijze over de historie van de boerderij aan de Prinsendijk in Diepenheim en de verbintenissen met het Koninklijk huis. Naast een goede kennis van de Nederlandse taal beheerst zij ook de Duitse en Engelse taal om de buitenlandse gasten een even groot gevoel van welkom te bieden.

Waar haalt zij de tijd vandaan maar sinds 2007 is zij ook vrijwilligster voor het Rolstoelwandelproject van het toenmalige Rode Kruis Hof van Twente. Een activiteit die na opheffing van de lokale Rode Kruis-afdelingen is overgenomen door de nieuwe Stichting Franje. Maandelijks wordt met inwoners die rolstoelafhankelijk zijn een mooie wandeling gemaakt door het pittoreske Stedeke Diepenheim.

Ook voor de Stichting Franje is zij vrijwilligerswerk blijven verrichten.

Van 2014 tot 2019 heeft zij als gastvrouw binnen Cultuurcentrum de Pol in Diepenheim gefunctioneerd. Het centrum draait veelal op vrijwilligers en dagelijks is zo’n vrijwilliger aanwezig om de bezoekers wegwijs te maken, toeristische informatie te verstrekken namens HofMarketing en te assisteren bij de in De Pol gehuisveste bibliotheek en in het horecagedeelte. Met enthousiasme en gedrevenheid heeft zij ook deze rol gedurende vijf jaar vervuld.