Lintjesregen 2022 De heer H.A. (Harrie) Alberts

279

De heer H.A. (Harrie) Alberts is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Meneer Alberts is een trouw lid van de Protestantse Kerk Nederland in Diepenheim, voorheen de Nederlands Hervormde Gemeente. In 1982 nam hij voor de eerste keer zitting in de Kerkenraad voor een periode van zeven jaar, deels als praeses. In 1993 volgde een periode van drie jaar als praeses en in 2001 opnieuw een periode van zeven jaar als kerkenraadslid.

Toen een jaar of tien geleden onvoldoende ouderlingen zitting hadden in de kerkenraad werd onder andere door hem een stapje naar voren gezet en sindsdien zet hij zich als ‘bijzonder ouderling’ in voor de kerkgemeenschap in Diepenheim. Zo draagt hij regelmatig zijn steentje bij aan de zondagse eredienst, bezoekt hij gemeenteleden en onderhoudt hij goede contacten met de predikanten. Ook bij de werving van nieuwe predikanten, in 1987, 1993, 2004 en 2006, heeft hij een belangrijke rol vervuld bij het opstellen van de profielschetsen en het voeren van sollicitatiegesprekken. Een aantal keren was hij voorzitter van de ‘beroeping-commissie’ die met de werving van een nieuwe predikant belast is. Hij is iemand die initiatieven neemt, goed kan organiseren en ook zijn netwerk inzet voor de (kerkelijke) gemeenschap.

In 2012 respectievelijk 2014 heeft hij zijn schrijversbijdrage geleverd aan ‘De geschiedenis van de Johanneskerk’ en de ‘Canon van Diepenheim’.

Toen in 1996 het idee ontstond een Fancy Fair te organiseren ten bate van het onderhoud van de Johanneskerk, werd hij, destijds plaatsvervangend voorzitter van de kerkenraad, direct enthousiast en sindsdien ontfermt hij zich over het uitzoeken van de vele boeken en platen die jaarlijks binnen worden gebracht ten behoeve van de Fancy Fair.

Sinds 1990 bekleedt hij ook diverse functies binnen de IVN Diepenheim, het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. Hij is gids bij door IVN Diepenheim georganiseerde wandel- en fietstochten en deelt daarbij zijn grote kennis van natuur, natuurbehoud, landschap en landschaps-geschiedenis. Ook zijn kennis over waterlopen en waterbeheer, alsmede klimaatverandering deelt hij daarbij op enthousiaste wijze, hetgeen erg wordt gewaardeerd door zowel bestuur als de deelnemers. Daarnaast steekt hij graag zijn handen uit de mouwen als het landschap waarvoor IVN Diepenheim haar verantwoording draagt onderhouden wordt. Werkzaamheden bestaan uit het knotten van wilgen, en het onderhouden van de Vlindertuin en een prachtig stukje natuur op het Landgoed Nijenhuis.

Bestuurlijk heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd in de periode 2010 t/m 2016. In september 2006 opende het Oranjemuseum in Diepenheim voor het eerst haar deuren. Hij is vrijwilliger van het eerste en vertelt bezoekers enthousiast over de geschiedenis van het Oranjemuseum, over de Koninklijk gedekte tafel zoals deze gedekt was ten tijde van het Koninklijk bezoek aan Prinses Armgard die van 1952 tot 1971 op Huis Warmelo in Diepenheim woonde en over Twentse tradities. Want naast een uitgebreide oranjecollectie beschikt het museum ook over een interessante collectie ‘Twentse boerenantiek’ met een volgens Twentse traditie met linnen gevuld kabinet.

In zijn werkzame leven is hij 20 jaar werkzaam geweest voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Van 2004 tot 2010 in de functie van senior beleidsmedewerker. Zijn toenmalig leidinggevende benoemt zijn onvermoeibare inzet, zijn kennis, zijn netwerk, zijn onderhandelingsvaardigheden en zijn lange adem die uiteindelijk mede tot realisatie van natuurgebied Het Renkums Beekdal heeft geleid. Daarbij heeft hij een inzet getoond die uitgaat boven hetgeen van een ambtenaar in een dergelijke functie verwacht mag en kan worden.

De kennis, ervaring en het netwerk dat hij tijdens zijn ambtelijke loopbaan heeft ontwikkeld op het gebied van landbouw, natuur en milieu heeft hij tijdens en na beëindiging van zijn werkzame leven ook ingezet voor een aantal (boven)regionale organisaties. Sinds 2009 vervult hij niet alleen een zetel vanuit Natuurterreinen in het Algemeen Bestuur van voorheen Waterschap Regge en Dinkel, tegenwoordig Waterschap Vechtstromen, maar maakt hij ook deel uit van de Adviesraad van Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer ’t Onderholt en het bestuur van Stichting Marke Gorsselse Heide. In de jaren daarna sloot hij zich aan bij respectievelijk PUM Netherlands Senior Experts (2012), Natuurmonumenten (2014) en Stichting Samen voor het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug (2016). Al deze organisaties waarderen en roemen hem om zijn deskundigheid en competenties.

Een goede netwerker, bruggenbouwer, zijn bevlogenheid maar ook zijn bescheidenheid zijn hier enkele goede voorbeelden van. Hij is bovendien erg goed in staat om over de grenzen van het gebruikelijke heen te kijken en nieuwe inzichten en gedachtegangen naar voren te brengen. Waardevol is ook zijn inbreng om participatiever te opereren en open te staan voor burgerinitiatieven zonder daarbij de dialoog uit de weg te gaan. Hij is een gewaardeerd verbinder.