Gierzwaluw onder Dak

  28

  Datum/Tijd
  woensdag 21 juni 2023
  19:30 uur


  Onder de titel ‘Gierzwaluw onder dak’ organiseren het bewonersinitiatief gierzwaluw uit Goor en de stichting Hofvogels in samenwerking met de gemeente Hof van Twente op 21 juni a.s. in cultuurcentrum Herberg de Pol een informatieavond over de gierzwaluw. Aansluitend vindt er een bezoek aan een locatie in Diepenheim plaats waar hij momenteel broedt.

  Gierzwaluwen hebben het net als andere beschermde soorten die in het stedelijk gebied verblijven moeilijk en worden in hun voortbestaan bedreigd. Nieuwbouw, renovatie en verduurzaming van huizen en gebouwen leidt tot afname van zijn natuurlijke nestgelegenheid.

  Initiatiefnemers willen met de informatieavond de aandacht vestigen op deze bijzondere en nuttige vogelsoort en de uitdagingen waarmee hij tegenwoordig wordt geconfronteerd. Door de komende jaren eerst tellingen te doen naar het aantal nestplaatsen in de kernen van Goor, Markelo, Diepenheim en Delden dient het nodige inzicht te worden verkregen over deze nestplaatsen en de ontwikkelingen die hierin optreden. Ook wordt aangesloten bij ontwikkelingen die in het kader van natuur inclusief bouwen plaats gaan vinden.

  Tijdens de bijeenkomst zal gierzwaluwdeskundige Johan Tinholt uitgebreid vertellen over de gierzwaluw en het nut van deze vogelsoort voor de biodiversiteit. Daarnaast zal Peter van de Akker namens SOVON nader ingaan op de herkenning van de soort en wijze van tellingen. Aansluitend wordt een locatie bezocht waar we de gierzwaluw hopen aan te treffen.

  Eerder zijn er al nestplaatsen gemeld die de komende tijd bezocht zullen worden. Bewoners waar de gierzwaluw broedt en dit nog niet hebben doorgegeven worden alsnog gevraagd dit te doen via secretariaat@hofvogels.nl.  

  De bijeenkomst is voor een ieder toegankelijk en start om 19.30 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wel wordt gevraagd uw deelname kenbaar te maken i.v.m de beschikbare ruimte en de verstrekken consumpties.  U kunt zich opgeven via secretariaat@hofvogels.nl

  Bewonersinitiatief gierzwaluw Goor en de Stichting Hofvogels.