Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2020 in werking getreden

67

Op 1 februari 2022 heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State een uitspraak gedaan over het Veegplan 2020. De uitkomst is positief voor de 111 deelnemende erven, omdat het Veegplan voor hen in werking is getreden. De deelnemers kunnen verder met hun plannen, doordat de gemeente nu de omgevingsvergunningen kan verlenen.

Het Veegplan 2020 is op 5 oktober 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. In het Veegplan 2020 worden kleinschalige initiatieven van 111 deelnemende erven in het buitengebied bij elkaar geveegd in 1 procedure.Op 18 januari 2022 is er bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag een zitting geweest waarin twee verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen zijn behandeld. In de verzoeken werd gevraagd om het bestemmingsplan niet in werking te laten treden tot en met behandeling van het beroep, met als gevolg dat er geen vergunningen konden worden verleend. Op 1 februari 2022 heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State hierover uitspraak gedaan. Het gevolg van deze uitspraak is dus dat het Veegplan 2020 in werking is getreden voor de 111 deelnemende erven.

Wethouder Meulenkamp is blij met het nieuws. “Door deze uitspraak kunnen 111 erven door met de plannen. Enkele deelnemers zaten echt te springen om een omgevingsvergunning die we nu gelukkig kunnen verlenen. De eerste vergunningen zijn al verleend. Het veegplan 2020 zorgt, net als de edities in 2018 en 2019, voor veel ontwikkeling en leefbaarheid in onze buurtschappen. Er worden woningen toegevoegd op bestaande erven, waarbij we ervoor waken dat agrarische bedrijven niet worden belemmerd. Met dit veegplan wordt ruim 18.000 m² aan leegstaande, verouderde stallen gesloopt. Tevens zorgt dit voor werkgelegenheid voor lokale bedrijven, zoals aannemers en architecten.”

Eén onderdeel van het Veegplan 2020 is geschorst door de voorzieningenrechter van de Raad van State. Het gaat om het kunnen realiseren van een (kleine) windmolen bij bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf, binnen het bouwvlak, met een maximale ashoogte van 15 meter voor eigen energiebehoefte. Het schorsen van dat onderdeel heeft geen gevolgen voor de 111 deelnemende erven. Er zijn verder geen lopende aanvragen voor dergelijke windmolens met een maximale ashoogte van 15 meter.