70 erven vragen bestemmingswijziging in Veegplan buitengebied

67

Binnenkort gaat het vierde Veegplan in procedure. Een Veegplan is één bestemmingsplan waarbij op diverse erven in het buitengebied een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd. Dit jaar doen er 70 erven mee. Het gaat om kleinschalige plannen, zoals bijvoorbeeld het wijzigen van een agrarische bestemming in een woonbestemming (na beëindiging van het agrarische bedrijf), het toevoegen van Rood voor Rood woningen en het toevoegen van kleinschalige recreatieve functies. Ook zijn er zes algemene regels aangepast in het Veegplan. Het Veegplan ligt vanaf donderdag 23 juni ter inzage.
Het Veegplan zorgt voor vitaliteit in het buitengebied, doordat erfeigenaren door kunnen met hun plannen op erven. Het Veegplan heeft ook als resultaat dat niet gebruikte en vervallen schuren op erven worden gesloopt en het landschap wordt versterkt door aanplant van groen. Een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit dus.

Bij de beoordeling van de plannen heeft de gemeente gekeken naar omliggende agrarische bedrijven en het woon en leefklimaat in de omgeving. Uit die verkenning komt naar voren dat omliggende agrarische bedrijven niet worden belemmerd door de plannen die zijn opgenomen in het Veegplan.

170.000 m2 leegstaande bebouwing gesloopt

Door toepassing van de eerdere Veegplannen (2018, 2019 en 2020) en de sloopvoucherregeling van de gemeente Hof van Twente is er in de afgelopen jaren vele leegstaande landschapontsierende bebouwing gesloopt in het buitengebied. In de periode 2011 tot en met nu is er maar liefst ca 170.000 m2 gesloopt. Deze sloop heeft plaatsgevonden op circa 250 erven die daarmee vaak toekomst bestendig zijn geworden. Gesteld kan worden dat het beleid van de gemeenteraad voor het buitengebied zijn vruchten heeft afgeworpen.

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2021 en bijbehorende beeldkwaliteitsplannen liggen van donderdag 23 juni tot en met 3 augustus 2022 ter inzage. Inzien kan vanaf 23 juni via www.ruimtelijkeplannen.nl en/of in het gemeentehuis. In deze periode kunnen er zienswijzen worden gericht aan de gemeenteraad.
Op woensdag 22 juni wordt info over het Veegplan gepubliceerd in het Hofweekblad en op
www.hofvantwente.nl. In die publicatie zijn de erven weergegeven waar een planologische wijziging is aangevraagd. Ook zijn de algemene wijzigingen van de regels benoemd.
Als u meer wilt weten over de inhoud van het Veegplan, neemt u dan contact op met Jeroen Overbeek of Maarten Nieboer, team Ruimte en Economie, tel. 0547858585.